Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване основните видове пенсии за трудова дейност се отпускат при условиe за определена от закона минимална пенсионна възраст и минимален осигурителен стаж. Съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. изискуемия осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Правото на пенсия за инвалидност поради общо заболяване също се обвързва с наличие на минимален осигурителен стаж. За осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или са внесени осигурителните вноски. На самоосигуряващите се лица за осигурителен стаж се зачита времето през което са извършвали трудова дейност и за което са внесени дължимите осигурителни вноски. Предвид увеличаващия се изискуем осигурителен стаж за пенсиониране някои хора се оказват в невъзможност да го достигнат при навършване на пенсионна възраст. В тези случаи следва да се има предвед, че в Кодекса за социално осигуряване е предвидена правна възможност за придобиване на осигурителен стаж чрез заплащане от заинтересованите лица на осигурителни вноски за фонд "Пенсии". В чл. 9а от кодекса е определено времето, което е възможно да бъде придобито за осигурителен стаж чрез заплащане на осигурителни вноски. На първо място това е времето на обучение за: -завършено висше или полувисше образование; - придобиване на научна степен "доктор", определено в нормативен акт. Лицата, които не са завършили висше или полувисше образование и са навършили необходимата възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 1 и 2 от кодекса, но не им достига до 5 години от изискуеми осигурителен стаж също могат да придобият недостигащия осигурителен стаж на основание чл.9а, ал.2 от кодекса чрез заплащане на осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за своя сметка. Редът за придобиване на осигурителен стаж за времето, определено в чл. 9а от кодекса подробно е описан в чл. 45 и чл. 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Във всички случаи на "закупуване" на осигурителен стаж по чл. 9а от кодекса следва да се има предвид следното: 1. За придобиване на липсващия осигурителен стаж лицата внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии" за родените преди 01.01.1960 г. - за 2013 г. в размер 17,8 сто. Вноските се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. На основание чл. 8, ал. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2013 г. осигурителните вноски се внасят върху осигурителен доход в размер на 420 лв. Така през 2013 г. за придобиване на 1 месец осигурителен стаж лицето трябва да заплати - 74, 76 лв.( 420 лв. x 17, 8 %).

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв