Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  В практиката много често българско дружество изплаща на чуждестранни юридически лица определени видове доходи, които подлежат на облагане с данък при източника по реда на Раздел V от ЗКПО. Ако чуждестранното дружество е местно лице на държава, с която България има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), то следва да се анализират и разпоредбите на спогодбата, за да се определи правилно данъчното облагане на съответния доход, тъй като СИДДО се прилага с приоритет пред българското законодателство. В настоящата статия ще разгледам данъчното третиране и облагането с данък при източника на някои от най-често изплащаните доходи на чуждестранно дружество: " Доходи от лихви по предоставен заем/финансиране; " Доходи от консултантски услуги; " Доходи от дивиденти. Освен разпоредбите на ЗКПО за илюстриране ще бъдат разгледани три различни СИДДО в случай, че чуждестранното дружество е местно лице на: " Холандия; " Малта; " Дания. Данъчно третиране на доходи от лихви от гледна точка на ЗКПО и СИДДО 1. От гледна точка на ЗКПО Дефиницията на понятието "лехв" е дадена в § 1, т.7 от ДР на ЗКПО. "Лихва" е доходът от всякакъв вид вземания , тза дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на част трета не се смятат за лихви доходите, които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките. Съгласно чл.195, ал.1 ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл.12, ал.5, т.1 ЗКПО - лихви, начислени от български дружества в полза на чуждестранни дружества подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен, когато те не са реализирани чрез място на стопанска дейност в България. Данъкът се удържа от местните юридически лица когато начисляват доходите от лихви на чуждестранните дружества. На основание чл. 199, ал.1 ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка при източника за доходите по чл.195, ал.1 ЗКПО, е брутният размер на тези доходи. Това означава, че данъчна основа е брутният размер на доходите от лихви, начислени от българското дружество в полза на чуждестранното дружество - кредитор. На основание чл.200, ал.2 ЗКПО данъчната ставка на данъка при източника е 10%. Срокът за внасяне на данъка при източника върху дохода от лихви съгласно чл.202, ал.2 ЗКПО е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Дължимият данък се внася от платеца на дохода - българското дружество в съответната ТД на НАП по негова регистрация. За удържания данък се подава декларация по чл.201 ЗКПО в срок на внасяне на данъка при източника. Обръщаме внимание, че съгласно чл.203 ЗКПО българското дружество - платец на дохода от лихви е солидарно отговорна за внасянето на данъка с получателя - чуждестранното дружество.

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв