Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Редът за освобождаване от облагане на финансовите и застрахователните услуги е уреден първоначално в чл.13, дял Б, буква "б", от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ и е преминал в чл.135 (1) параграф 1, буква "е" - "к" от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Тези текстове на директивата са транспонирани в чл.45 от ЗДДС. Практиката на Съда на ЕС е богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил над 20 решения. Решения с по-голяма практическа стойност за облагането с ДДС у нас са: Първа част: решения от 1988 г. до 1997 г. 1. Дело C-173/88 решение от 13 юли 1989 г. страни: Morten Henriksen , Avokat -Skatteministeriet ( Ministry of Fiscal Affairs ) Предмет на спора е освобождаването от облагане с ДДС на сгради и места за паркиране на коли В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1/ чл. 13, Б, (б) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО) трябва да се тълкува в смисъл, че изразът " предоставяне под наем на сгради и места за паркиране на превозни средства" включва отдаването под наем на всички места, предназначени да бъдат използвани за паркиране на превозни средства, включително затворени гаражи. Изключването им от облагане с ДДС е допустимо, само когато такива помещения или сгради се отдават под наем или лизинг за други цели, които цели допускат освобождаване от облагане с ДДС. 2/ чл. 13, Б, (б) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО) трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки имат право да не освобождават от облагане с ДДС помещения и места за паркиране, за които не се прилага правото на освобождаване, според разпоредбата на директивата, когато тези места не са предназначени само и единствено за паркиране на превозни средства.

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв