Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Решение на ВАС № 4147 от 23.03.2011 г. отново дава основание за нееднозначни оценки относно задължението за начисляване на ДДС при префактуриране на битови разходи от страна на наемодателите. Чрез аргументите, послужили за неговото обостонаване то връща на кота нула многогодишния спор по въпроса между съдебната власт и данъчната администрация. По правило като стопанска и счетоводна процедура префактурирането на разходи представлява издаване на разходооправдателен документ, с който издателят на документа удостоверява получаването на паричната стойност на разходи, които е извършил за сметка на друго физическо или юридическо лице. Като такъв документ обикновено служи фактура. 1. Обща правна рамка на ЗДДС по въпроса за префактурирането Само по себе си възстановяването на разходи, направени от едно данъчно задължено лице за сметка на друго, не представлява доставка по смисъла на ЗДДС. Наистина самата необходимост от префактуриране говори за наличието на извършено преди това действие (услуга) в полза на друго лице, а според чл. 9, ал. 1 от закона доставка на услуга е "всяко извършване на услуга". В същото време обаче според чл. 24, ал.1 от Директива 2006/112/ЕС, относно общностната система на ДДС, "доставка на услуга" е всяка сделка ( transaction), която не е доставка на стока, т.е. за да е налице такава доставка, е необходимо между доставчика и получателя на услугата да е налице сделка и възнаграждение за нейното извършване. Изложеното дава основание да се твърди, че документирането на паричен превод само по себе си не е обстоятелство, което представлява сделка, т.е. доставка на услуга с данъчна основа, равна на префактурираната сума. В този смисъл изясняването на въпроса за данъчното третиране по ЗДДС на префактурирането като услуга предполага на законодателно равнище да се оценят по- задълбочено разпоредбите на чл. 286 на Търговския закон във връзка с изясняване на понятието "сделка" за целите на облагането. В своята оценка за необходимостта от начисляване на ДДС при извършване на определено действие, освен със съответните нормативни разпоредби, данъчнио задължените лица се съобразяват и с тяхното тълкуване от страна на данъчната администрация и на съдебната власт. Поради това наличието на коренно противоречиви оценки от двете висши представителни институции на тези власти - НАП и ВАС, относно начисляването на ДДС при префактуриране на битови разходи от наемодатели на наематели, създава у тях напрежение и усещане за безпорядък. 2. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани битови разходи Данъчното третиране на префактурираните битовите разходи от страна на наемодателите бе обект на дългогодишен спор между висшата съдебна инстанция и експертите на НАП. С решение на ВАС № 2308 от 13.03.2003 г. бе изразено становище че: " Префактурирането на разходите не превръща наемодателя в доставчик на битовите услуги, поради което не представлява основание за начисляване на ДДС", т.е. наемодателят може да събере сумата на данъка, която е платил за битовите разходи на наемателите си, но не следва да третира документирането на паричното си взимане като доставка по ЗДДС.

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв