Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Всяко данъчно и осигурително задължено лице трябва да знае как,чрез какви форми,по какъв ред и начин се упражнява данъчно-осигурителният контрол ..Тази нормативна материя е невралгична и динамична. Променя се и се допълва сравнително често. Това поражда конфликти в процеса на прилагането й. Данъчно-осигурителният контрол се регламентира в 18 члена от ДОПК - от чл.110 до чл.127. Той се изразява главно в две форми : ревизии и проверки. 1.Ревизии и проверки Съгласно чл. 110 органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Не всички данъчно задължените лица правят разлика между ревизия и проверка. Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. А проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Но и с проверката могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. Но с нея не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. За резултата от проверката се съставя протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши. Оправомощаване при обезпечаване на доказателства . При извършване на ревизия или проверка действията за обезпечаване на доказателства се извършват от органи по приходите, оправомощени със заповед на териториалния директор на НАП или упълномощено от него лице, които се легитимират със служебна карта и предоставят копие от заповедта, удостоверяваща възлагането на тези правомощия - чл.111 Образуването на ревизионното производство Ревизионното производство се образува с издаването на заповедта за възлагане на ревизията. Тя може да се възлага от: - органа по приходите, определен от териториалния директор на компетентната териториална дирекция; - изпълнителния директор на НАП или определен от него заместник изпълнителен директор -за всяко лице и за всички видове задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски. Съдържание, връчване и изменение на заповедта за възлагане на ревизия Със заповедта за възлагане се определят слесните шест реквизита: данните за ревизираното лице по чл. 81, ал. 1, т. 2 -5; ревизиращите органи по приходите и ръководителят на ревизията ; срокът за извършване на ревизията; ревизираният период; видовете ревизирани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски и други обстоятелства, имащи значение за ревизията. Заповедта се връчва на ревизираното лице. Тя може да бъде изменяна от органа, възложил ревизията, с нова заповед за възлагане, която се връчва на ревизираното лице. Изменението се смята за извършено от датата на издаване на новата заповед - чл.113 Заповедта за възлагане на ревизия не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт. Но заповедта за прекратяване на ревизионното производство подлежи на обжалване по реда за обжалване на ревизионни актове.

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв