Списание Актив

Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

За отразяване на особеностите при подоходното облагане на кооперациите и създадените от тях кооперативни предприятия е необходимо преди всичко да се имат предвид разпоредбите на Закона за кооперациите, с който се определят реда и начините за тяхното създаване, структуриране и функциониране, според който кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси, при което кооперацията се определя като юридическо лице. От Закона за кооперациите е видно, че всяка кооперация може да създава кооперативни предприятия или да образува с други кооперации междукооперативни предприятия за извършване на стопанска дейност, като кооперативното предприятие е еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество, а междукооперативното предприятие може да бъде дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество. В този аспект е необходимо да се спомене още, че европейско кооперативно дружество със седалище в Република България се учредява по реда на Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1435/2003", и се вписва в търговския регистър, при което седалището на европейско кооперативно дружество по ал. 1 е населеното място, където се намира управлението на дейността му. И в по-конкретен план за отразяване на особеностите при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните предприятия трябва да се вземат под внимание, както общите, така и специфични разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, които могат да се групират в следните направления: 1. идентификация на субектите и обектите на подоходно облагане. Според разпоредби на част първа от Закона за корпоративното подоходно облагане, по реда на този закон се урежда облагането на печалбите на местните юридически лица, учредени съгласно българското законодателство и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър. В този смисъл е видно, че местните юридически лица, включително кооперациите и кооперативните предприятия се облагат с данъци за печалбите и доходите си от всички източници в България и в чужбина. 2. изисквания, свързани с формирането на данъчния финансов резултат. При подоходното облагане на кооперациите и кооперативните предприятия е необходимо да се вземат под внимание разпоредбите, според които данъчният финансов резултат (данъчна печалба/загуба) се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в част втора на ЗКПО - с данъчните постоянни разлики, данъчните временни разлики и сумите, предвидени в тази част, по-съществените от които се отнасят за:

Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв