Списание Актив

Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

В условията на днешната сложна, свръхконкурентна и динамично променяща се пазарна среда все по-нарастващо значение за успешното управление на предприятията, занимаващи се с търговска дейност, имат детайлизираните анализи на продажбите на стоки. За да изпълнят своите цели в съвременната пазарна икономика, тези анализи се нуждаят от съвременно информационно осигуряване. Това от своя страна поражда необходимост от внасяне на значителни подобрения в организацията на процесите по създаването и използването на счетоводната информация за продажбите на стоки. Анализът на продажбите на стоки на предприятието може да се извършва в различни аспекти в зависимост от преследваните чрез него цели и задачи. Това определя и избора на конкретните аналитични способи, които да се приложат в процеса на анали-тичната работа. Целесъобразно е анализът да се насочи най-напред към оценяване на реалните, фактически осъществените продажби и сравняването им с предварително планираните. Такъв анализ е необходим, когато в процеса на управление трябва да се установи дали предприятието е постигнало продажбите на стоки, заложени като цел при планиране на дейността му. Той позволява да се провери до каква степен взетите решения при съставянето и изпълнението на плановете за продажбите са правилни и необ-ходими ли са корекции в тях, допринася за своевременно разкриване на неблагоприятните тенденции в продажбите и за преодоляването им. Ако се констатират чувствителни различия при съпоставянето на действително постигнатите с предвидените резултати, възниква необходимост от предприемане на адекватни коригиращи действия. Този анализ е от съществена значимост при реализирането на т.нар."управление чрез цели" (management by objectives), което включва четири основни стъпки: "1/ръковод-ството определя месечни или тримесечни цели; 2/ръководството следи за тяхната реализация на пазара; 3/ръководството определя причините за сериозните отклонения в резултатите; 4/ръковод-ството предприема мерки за преодоляване на различията между целите и резултатите." Чрез анализиране на отклонението на фактическите продажби от очакваните се измерва относителното влияние на различните фактори за неизпълнението на целите за продажбите, заложени в плановете на предприятието.

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв