Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Стопанската дейност на много предприятия е свързана с извършване на външнотърговски сделки, свързани с извършване на внос (респ. вътреобщностно придобиване - ВОП, според терминологията на ЗДДС, когато това става от страни членки на ЕС) и/или износ (респ. вътреобщностна доставка - ВОД, според терминологията на ЗДДС, когато се извършва за страни членки на ЕС). В тези случаи за предприятието възникват взаимоотношения (разчети и тяхното парично уреждане) с чуждестранни доставчици и клиенти, при това във валута, различна от националната (наричана отчетна съгл. т.2 от СС 21). При извършване на дейности, свързани с бизнес в/от чужбина неминуемо се налага, предприятието да закупува (получава) респ. да продава (изплаща) парични средства във валута. Другият случай, който не рядко може да възникне в бизнес практиката на предприятията е да получат банков (или понякога небанков) заем, също предоставен в чуждестранна валута. Най-често този вид валута е Евро, но в зависимост от конкретните нужди и вид на бизнеса, тя може да бъде и различна от еврото - напр. в американски долари, британски лири, швейцарски франкове и др. Възможно е също, от страна на предприятието да бъдат предоставяни валутни аванси на подотчетни лица (служители от персонала), в случаите, когато се осъществяват командировки в чужбина, във връзка с дейността. Движение във валутните наличности на предприятието може да възникне и при прехвърляне (изтегляне и внасяне) на валута от една сметка на предприятието към друга респ. от касата по банкови сметки и обратно. Увеличение на паричните средства във валута може да настъпи чрез покупка със средства от разплащателната сметка в левове, (и/или средства от касата в левове) на валута от обслужващата банка и нейното заприходяване по валутната разплащателна сметка и/или внасянето им във валутната каса на предприятието. Аналогично намаление на валутните парични средства ще се осъществи при тяхната продажба на обслужващата банка (или по-рядко валутно обменно бюро) и внасянето им в разплащателната сметка или касата на предприятието в левове. Другата възможност, която неминуемо възниква за всяко предприятие, притежаващо валутни активи / валутни пасиви е да извърши преоценка - т.е. текущата оценка на позициите си, които са изразени (деноминирани) в чуждестранна валута. Съгл. т 3.5. на СС 21, периодичността на тази текуща оценка се определя от предприятието - т.е. може да е ежемесечно или по-рядко, но задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет (годишен и междинен). Основно правило е че независимо, че посочените операции са изразени в чуждестранна валута, за счетоводни цели, те винаги се водят по тяхната левова равностойност. На аналитично равнище се поддържа счетоводна информация за вида и количеството на оригиналната чуждестранна валута по съответната сделка и събитие. От значение е следователно да се знае в кои случаи, кой валутен курс се прилага - възможно е това да бъде или централният курс на БНБ за съответната валута, или курс продава и курс купува на търговската банка (респ. обменното бюро). От позиция на предприятието курс продава на банката е курс на покупката (курс на придобиване), а курс купува съответно е курс на продажбата.

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв