Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Повод за коментара е нормата на чл. 68 от ЗКПО. Тя гласи, че счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели. На практика, отчетените приходи по този повод ще намалят, а отчетените разходи ще увеличат финансовия резултат при преобразуването му. Какво се цели с тази данъчна регулация? а/Счетоводните приходи, които се отчитат, ако предмет на дарението е дълготраен амортизируем актив са в размер на съответна част от дарението, пропорционална на начислените амортизации за срока на ползване на актива. Така например, ако в счетоводния амортизационен план /САПл/ е включен амортизируем актив с амортизируема стойност 20000 лева при срок на амортизиране 10 години и при придобиването на актива е ползвано дарение 50 на сто от разходите по придобиването (дарение, финансиране от национални или европейски средства, субсидии и пр.), ежегодно ще се отчитат приходи в размер 1000 лева /50 % от 20000 = 10000 х 10 % амортизация равно 1000 лева/. На основание чл. 68 от ЗКПО ежегодно в намаление на финансовия резултат при преобразуването му ще се посочват 1000 лeвa; б/Ако се наложи да се възстанови дарението, изцяло или частично, счетоводните разходи за тази цел се посочват в увеличение при преобразуването на финансовия резултат. Възстановяване на дарение може да се наложи поради неспазване на условията, при които е предоставено. Тези изисквания за данъчна регулация бяха въведени с от-менения от 1. 01. 2007 г. данъчен закон и се повториха с чл. 68 от действащия ЗКПО от 2007 г. На пръв поглед разпоредбата на чл. 68 е ясна и кратка, с безспорна икономическа логика, но практическото й прилагане е често неточно и това задължава проучването й и подробен коментар.

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв