Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  1. Разделяне на съставен финансов инструмент при първоначалното му признаване На 02 януари 2011 г. АД "МОСТОВЕ И ПЪТИЩА" емитира 10 000 конвертируеми облигации с номинал по 1 000 лева за облигация. Облигациите имат тригодишен срок. Всички облигации са емитирани по номинал, или в дружеството са постъпили 10 000 000 лева. Сумата на лихвите по облигациите (облигационния заем) са плаща в края на всяка година, като се прилага лихвен процент 5 %. Всяка облигация е конвертируема във всеки момент до падежа с 300 обикновени акции. При емитирането на облигациите преобладаващия пазарен лихвен процент за сходен дълг без опции за конвертиране е 8 %. Всяка облигация има пасивен и капиталов компонент. Обикновено пасивният компонент се оценява първи, а разликата между постъпленията от емисията на облигациите и справедливата стойност на пасива се признава за капиталов компонент. Сегашната стойност на пасивния компонент се изчислява с използването на дисконтов процент от 8 %. При изчисленията се прилага ефективен лихвен процент, който е посочен в таблицата на стр. 507 на книгата на автора "Счетоводство на предприятието" ХVІ издание, 2011 г, изд. ФорКом. Сегашна стойност на главницата 10 000 000 х 0,7938 = 7 938 000 лева Сегашна стойност на лихвата 500 000 х 0,9259 = 462 950 500 000 х 0,8573 = 428 650 500 000 х 0,7938 = 396 900 1 288 500 лева ---------------------- Сума на компонента на пасива 9 226 500 лева Сума на компонента на собствения капитал (определя се като разлика до сумата на емисията от облигациите) 773 500 лева -------------------- постъпления от емисия на облигациите 10 000 000 лева =========== Счетоводната статия за сумата на емисията от облигациите ще бъде: Д с/ка 501 Разплащателна сметка 10 000 000 К с/ка 152 Издадени дългови инструменти 10 000 000 Ан.с/ка "Компонент на пасива (облигационния заем)" 9 226 500 Ан.с/ка "Компонент на собствения капитал" 773 500 ------------- В баланса сумата от 773 500 лева ще се запише на отделен ред като елемент на собствения капитал, а сумата от 9 226 500 лева ще се запише като нетекущ пасив.

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв