Списание Актив

Брой: 9/9.2013

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Теми на броя:

Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Едноличен търговец е вид търговец, който извършва търговска дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон. Едноличният търговец е уникален търговец, тъй като съгласно чл. 7 от Търговския закон "Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва." Задължително условие е съгласно чл.50 от Търговския закон фирмата на едноличния търговец да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. I. Правни аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец: Според Търговския закон има само две хипотези, при които фирмата на едноличния търговец може да премине в собственост на трето лице, а именно: 1. Чрез сделка - с договор за продажба, дарение, лизинг, залог и други, при спазване изискванията на чл. 15 от Търговския закон -търговско предприятие може да се прехвърля чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Търговския закон предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п от Търговския закон. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието. Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Търговския закон задължително прехвърлянето следва да впише в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника и да се обнародва в Държавен вестник. По силата на посочената законова разпоредба страните по сделката задължително следва да са регистрирани търговци по смисъла на Търговския закон. Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от Търговския закон, когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в службата по вписванията. В този случай договорът има силата на нотариален акт. Това е един от възможните начини да се прехвърлят недвижими имоти без да е необходимо да се изготвя нотариален акт.

Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв