Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  В Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са определени документите, които се представят за изплащането на обезщетенията и помощите и редът за подаването им в териториалните поделения на НОИ, начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи, както и определянето и изплащането на парични обезщетения и помощи при прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване. Във връзка с направените от 1 януари 2013 г. промени в някои разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащането на обезщетенията от държавното обществено осигуряване, с ПМС № 77 от 29 март 2013 г., публ. в бр. 33 на ДВ от 5 април 2013 г. са направени и изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В сила от 1 януари 2013 г. е направена важна промяна в нормативните разпоредби регламентиращи сроковете за представяне на документите за изплащането на паричните обезщетения за болест и майчинство в териториалните поделения на НОИ. До 31 декември 2012 г. сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство бяха обвързани с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от кодекса с декларация обр. №1 Данни за осигуреното лице. От 1 януари 2013 г. в Кодекса за социално осигуряване е определен нов краен срок за представяне на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения в случаите на временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на малко дете в териториалните поделения на НОИ. На основание чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от КСО в тези случаи осигурителите следва да представят документите за изплащане на паричните обезщетения в териториалните поделения на осигурителния институт до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице ги е представило пред тях. Самоосигуряващите се следва да представят документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден болничния лист, а документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане след 135 -ия календарен ден и на парично обезщетение за отглеждане на малко дете - до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението. Съгласно новата редакция на чл. 10 от наредбата от 1 януари 2013 г. "Документите по чл. 3-5 и 8 от наредбата се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове: 1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя; 2. от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ този, през който е издаден документа по чл. 3, съответно до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4-5". Документите, определени в член 3-5 и 8 от наредбата, които е необходимо да бъдат представени в сроковете по чл. 10 са следните: - по чл. 3 от наредбата - издадените от медицинските органи болнични листове, като в случаите на представен болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането е необходимо да се приложи и "Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО", прил. №1 от наредбата, а в случаите по чл. 3, ал. 2, 4 и 6 от наредбата и съответните документи, определени в тези разпоредби. Към всеки болничен лист се осигурителят прилага "Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение", прил. № 15 от наредбата.

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв