Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Сделките за покупко - продажби на стоки в международната търговия са свързани неразривно с транспортирането на техните доставки. Особеностите, с които е свързано приложението на ЗДДС при съществяването и ползването на услуги за превоз на стоки по различни маршрути и дестинации, пораждат множество въпроси, отговор на които дава следващото изложение. В тази връзка преди всичко заслужава да се отбележи, че режимът за облагане на доставките на услуги с ДДС е в пряка зависимост от тяхното местоизпълнение. При това следва изрично да се има предвид, че по смисъла на ЗДДС понятието "местоизпълнение" не се покрива с географското понятие "място на изпълнение", а (казано най- общо ) означава територията държавата, в която е изискуем данъкът за съответната доставка. Правилата за определяне местоизпълнението на доставките, свързани с услуги за превоз и транспортна обработка на стоки, са регламентирани в чл. 22 и чл. 32 и 33 от ЗДДС и чл. 23 и чл. 30 от ППЗДДС. Какви са основните принципи, на които се подчинява неговото определяне? І. Общи положения Правилата за определяне местоизпълнението на услугите за превоз на стоки, регламентирани в разпоредбите на чл. 22 от ЗДДС, са изцяло подчинени на критериите, възприети за целта от Директива 2006/112/ЕО. Те са поставени в зависимост от данъчния статут на участниците в доставките и разграничават две основни хипотези - доставки, предназначени за данъчно незадължени (ДНЗЛ) , и такива предназначени за данъчно задължени лица (ДЗЛ). Според действащите разпоредби на ЗДДС местоизпълнението на транспортните услуги вече не зависят от това дали дадена услуга е извършена на територията на Общността, или извън нея. За по- голямата част от тях вече е без значение и мястото на реализирания пробег. То влияе върху местоизпълнението за доставките, които са предназначени за ДНЗЛ. Освен това в съответствие с чл. 50 от Директива 2006/112/ЕО "транспорт на стоки в рамките на Общността" означава всеки превоз на стоки, чието място на тръгване и място на пристигане са разположени на територията на две различни държави членки. За "място на тръгване" се приема мястото, където фактически започва транспортът на стоките, независимо от реализирания пробег за достигане на мястото, къдетоса разположени те преди неговото начало, а "място за пристигане" е мястото, където фактически приключва превозът им. Следователно в обхвата на транспортните услуги, квалифицирани като услуги, извършвани на територията на ЕС, се приемат: - превозът на стоки от една държава членка до друга; и - превозът на стоки на територията на държавата членка, от която стоката тръгва и на територията на тази, в която пристига, когато е част от вътреобщностен трансграничен транспорт. 2. Местоизпълнение при доставки на услуги за превоз на стоки, предназначени за ДНЗЛ Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и 2 от ЗДДС мястото за изпълнение на услугите за превоз на стоки, получатели на които са ДНЗЛ, е поставено в зависимост от това къде се извършва превозът. За целта са регламентирани следните хипотези: 2.1. При превоз на стока на територията на Общността, предназначен за ДНЗЛ, мястото на изпълнение на услугата е мястото на тръгване, т.е. то е на територията на държавата членка, от която започва транспортирането (чл. 22, ал. 1 от закона);

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв