Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Разглеждането на действащата нормативна материя в ДОПК,регламентираща реда и начина на обжалване на съставен и връчен ревизионен е необходимо главно по три причини: - данъчно задължените лица по-малко познават ДОПК,отколкото другите данъчни закони,с които се регламентират един или повече данъка; - нормативното регламентиране на обжалването на ревизионен акт е обект на редица изменения и допълнения; - тази материя е специфична ,задължително процесуална и сравнително трудно разбираема. Ще разгледаме действащата понастоящем нормативна разпоредба за обжалване на ревизионен акт Обжалването на ревизионен акт става по две последователни процедури - по административен и по съдебен ред Следва да се има предвид,че съгласно чл.144,ал.1,по регламентирания ред в ДОПК за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите.. Изключително важно е това,че когато органът по приходите или публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове, задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен орган.Този орган е длъжен да се произнесе в тридневен срок и да даде задължителни указания на органа по приходите. Съдържанието и приложенията на жалбата при административно обжалване се съдържат в чл.145. Тази жалба трябва да съдържа: наименование на жалбоподателя съответно и на пълномощника и адреса за кореспонденция . Посочва се актът или действието, против които се подава жалбата, в какво се състои искането ,както и всички доказателства, които жалбоподателят иска да бъдат събрани. Към жалбата се прилагат: пълномощно, когато се подава от пълномощник и писмените доказателства. Съгласно чл. 146 в 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за решаването й орган. Действията,които се предприемат при просрочена или нередовна жалба са: Когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния орган Ако в подадената жалба не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя ,за да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на решаващия орган. Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок. В тези случаи решението на административния съд по жалбата се връчва на жалбоподателя в 7-дневен срок от издаването му. Съдържание и приложения на жалбата до съда са : Жалбата до съда трябва да отговаря на изискванията по чл. 145, ал. 1. Към нея се прилагат: пълномощно, когато се подава от пълномощник; препис от жалбата за органа по приходите; писмени доказателства; документи за платени държавни такси, когато се дължат такива. В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за разглеждането й съд. Ако в този срок преписката не бъде изпратена на съда, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква преписката служебно.

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв