Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Редът за освобождаване от данъчно облагане на вноса е уреден първоначално в чл. 14 от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ и е преминал в чл.143 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Тези текстове на директивата са транспонирани в чл.58 от ЗДДС. Практиката на Съда на ЕС не е особено богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил три решения. 1. Дело C- 414/97 решение от 16 септември 1999 г. страни: Commission of the European Communities и Kingdom of Spain Предмет на спора освобождаване от облагане на стоки, предназначени за войската В своето решение Съдът на ЕО приема, че за неправилно решението на Кралство Испания да освободи от заплащане на ДДС на вътреобщностното придобиване на оръжие, боеприпаси и оборудване изключително за военна употреба, различни от самолети и военни кораби, посочени в точки 23 и 25 от приложение Е към Шеста Директива /Директива 77/388/ЕИО/. 2. Дело С-169/00 решение от 7 март 2002 г. страни: Commission of the European Communities и Republic of Finland Предмет на спора е освобождаване от облагане на художествени произведения В своето решение Съдът на ЕО приема, че разпоредбата на чл. 2 от Шеста директива задължава Република Финландия да освобождава от облагане с ДДС продажбата на художествени прозведения, когато продажбата се извършва директно от художника или чрез негов агент. 3. Дело С-7/08 решение от 02 юли 2009 г. страни: Har Vaessen Douane Service BV срещу Staatssecretaris van Financi?n

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв