Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  В предприятия, чиято основна дейност е промишлена, обект на счетоводно отчитане е и бракът в производството. Следователно, обобщаването на основните производствени разходи включва и работата по установяването на разходите за допуснат производствен брак. В калкулационната схема за такива производствени дейности се включва и комплексната статия Разходи (загуби) от брак. За производствен брак се смятат изделията, детайлите, работите и други подобни, които не отговарят по качество на установените стандарти и договорните задължения и не могат да бъдат използвани по прякото им предназначение (непоправим брак) или това е възможно само след извършването на допълнителни разходи за поправянето им (поправим брак). За установения в процеса на производството непоправим или поправим брак отделът за контрол на качеството в предприятието съставя акт за бракуване в производството. Документът служи и за установяване себестойността на брака и стойността на използваемите материали (полезни отпадъци), които ще постъпят в склада, причините за брака, виновните лица за неговото допускане, както и размера на материалната им отговорност. На основата на тези актове се осъществява счетоводното отчитане на загубите от брака. Производственият брак може да се раздели на два основни вида: технологичен (допустим) и нетехнологичен. Технологичният брак е неизбежен и е дефиниран още при проектирането на самата производствена технология. Произтичащите загуби от него се включват в себестойността на произведената годна продукция. Нетехнологичният брак подлежи на счетоводно отчитане от гледна точка на понасянето на материалната отговорност и съставяне на информация за загубите. В зависимост от възможността за отстраняване на допуснатите дефекти, именно този вид брак бива: - поправим - при който отстраняването на дефектите е технически възможно и икономически целесъобразно. - непоправим - при който отстраняването на дефектите е технически невъзможно или е възможно, но е икономически нецелесъобразно. Според причините за допускането на брака, той може да бъде: брак по вина на работниците, брак по вина на ръководството, брак по вина на доставчиците. При установяване на загубите от брак се вземат предвид стойността на бракуваните изделия и разходите за поправимия брак. Във връзка с определяне на чистата загуба от брака се вземат предвид удържаните суми от виновниците за него, получените полезни отпадъци, и евентуално обезщетенията от доставчиците за некачествени материали. Така установената чиста загуба се включва в себестойността на годната продукция чрез създадена специална аналитична към с/ка 611 с четирицифрен шифър "Разходи за брак в производството" или самостоятелна сметка Разходи (загуби) от брак в производството отново от гр.61. Аналитичното отчитане е по видове изделия и по статии на калкулацията. В случая за по-ясно онагледяване се избира подхода с въвеждането на самостоятелна синтетична сметка от гр. 61, която е със свободен шифър в индивидуалния сметкоплан на предприятието. Нека това бъде например с/ка 617 Разходи (Загуби) за брак в производството. Използването на сметка 617 Разходи (Загуби) за брак в производството за счетоводното отчитане на брака зависи от това, дали констатираният брак е поправим или е непоправим (окончателен).

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв