Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  І. Основни изисквания и класифициране. По своята същност инвестиционните имоти представляват част от дългосрочните финансови активи на предприятието. Признаването, оценяването и оповестяването на информацията за инвестиционните имоти е регламентирано в СС 40 "Отчитане на инвестиционни имоти" и МСС 40 "Инвестиционни имоги". Определението на инвестиционни имоти, дадено в СС 40 "Отчитане на инвестиционни имоти" , включва земя или сгради, или части от сграда или и двете , държани / от собственика или от наемателя по финансов лизинг / по-скоро за получаване на приходи от наеми или за увеличение стойността на капитала, или и за двете, отколкото за използване за производство на продукция или за оказване на услуги, за доставка на материали и стоки, за административни цели, за персонала /независиимо дали персоналът плаща наеми по пазарни цени / или за продажба в рамките на икономическата дейност на предприятието. Тази ддефиниция ясно определя, че само земята и сградите могат да се класифицирани като инвестиционни имоти, които се държат от отчитащото се предприятие с цел да генерират доходи, независимо от другите налични активи, като ги стопанисват при условията на оперативен лизинг или с предназначение за дългосрочно увеличение на капитала, т.е. чрез повишаване на пазарната им цена в резултат на промяна на пазарните условия. С т. 3.2 от СС 40, с която се посочва как предприятието класифицира имотите според предполагаемо им предназначение е уточнено, че инвестиционните имоти се отчитат като дългосрочни финансови активи, с изключение на : - изгражданите имоти, които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че предполагаемото им предназначение може да бъде като инвестиционни имоти; - разработваните имоти /без разработваните инвестиционни имоти/, които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползвате в дейността имоти, независимо от това, че разработването може да е с цел да станат инвестиционни имоти. Когато се придобиват земи /терени/ и/или сгради или при трансформирането на такъв вид имоти от ползвани за дейността в инвестиционни имоти е необходимо да се обърне особено внимание за правилното им класифициране, с което ще се определи и отчитането им съобразно изискванията на действащото счетоводно законодателство.

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв