Списание Актив

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

1. Отчитане на финансови активи на разположение за продажба Финансовите активи на разположение за продажба могат да бъдат текущи или нетекущи, в зависимост от системата на класификацията им. Затова за тяхното отчитане могат да се използват сметките 515 Финансови активи, обявени за продажба (за текущите финансови активи) и 231 Финансови активи, обявени за продажба (за нетекущите финансови активи). Следният пример ще представи основните счетоводни записвания по отчитане на финансовите активи на разположение за продажба. Пример. На 16 април 2011 г. в АД "ТАНКЕРА" са купени облигации за 100 000 лева, които са класифицирани като текущи финансови активи на разположение за продажба. Извършена е преоценка на финансовите активи на разположение за продажба, като справедливата им стойност на 30 юни 2011 г. е 108 000 лева, а на 30 септември 106 000 лева. На 15 октомври 2011 г. е извършена обезценка с 5 000 лева на финансовите активи на разположение за продажба. На 30 октомври 2011 г. половината от облигациите са продадени за 65 000 лева, която сума е постъпила по разплащателната сметка. Справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба към 31 декември 2011 г. възлиза на 48 000 лева. Отчитането ще се представи чрез следните стопански операции: 1. Закупени облигации, които се класифицират като текущи финансови активи на разположение за продажба Д с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 100 000 К с/ка 501 Разплащателна сметка 100 000 2. Преоценка на финансовите активи към 30 юни 2011 г. Д с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 8 000 К с/ка 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти 8 000 3. Преоценка на финансовите активи на 30 септември 2011 г. Д с/ка 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти 2 000 К с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 2 000 4. Обезценка на финансовите активи на разположение за продажба към 15 октомври 2011 г. Д с/ка 637 Разходи от преоценки на финансови инструменти 5 000 К с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 5 000 5. Продажба на половината от облигациите на 30 октомври 2011 г. Д с/ка 501 Разплащателна сметка 65 000 К с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 50 500 К с/ка 721 Приходи от операции с финансови инструменти 14 500 6. Половината от резервите от преоценките на финансовите активи на разположение за продажба (8 000 - 2 000) : 2 = 3 000 лева се трансформира като приходи Д с/ка 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти 3 000 К с/ка 721 Приходи от операции с финансови инструменти 3 000 7. Преоценка на финансовите активи на разположение за продажба към 31 декември 2011 г. Д с/ка 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти 2 500 К с/ка 515 Финансови активи, обявени за продажба 2 500

Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

Основна тема: ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв