Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  В началото на всяка сделка в строителството е договорът. Обикновено това е "предварителният договор" между строителя и купувача, с който се решават основни въпроси по сключването на последващия договор за продажба на жилище (по-нататък за краткост ще използваме само понятието жилище, въпреки, че казаното се отнася и за други застроени площи: офиси, гаражи, ателиета и пр.), а именно: вид на жилището, срок на предаване, степен на готовност на жилището, цена и пр. Важен момент в договарянето е въпросът за авансовото плащане от купувача-каква сума и в какви срокове ще внесе авансово срещу договорената сума за жилището. Ще отбележим, че съгласно чл. 25, ал. 7 от ЗДДС авансовото плащане винаги е облагаема с ДДС доставка, ако строителят е регистрирано лице към момента на авансовото плащане. Ако не е регистрирано лице, но към момента на оформяне нотариално продажбата, следва да начисли данък съгласно чл. 25, ал. 8 от закона, ако вече е регистрирано лице. И то върху цялата стойност на доставката, вкл. и авансовото плащане. Продажбата на жилище може да се извърши: -след завършване и приемане по установения ред на строежа, респ. след издаване на "Разрешение за ползване" на строежа от Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/-за строежи от І-ІІІ категория. За строежите от ІV-V категория обектът се счита за завършен и годен за експлоатация след като собственикът/строителят получи УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ от общината по местонахождение на строежа, на база внесено искане и предвидените в закона документи. При тези условия строителят отчита продажба на "готов обект", т. е. на стока, издава фактура с ДДС и урежда формалностите за нотариално прехвърляне на собствеността на купувача; -в незавършен вид, съгласно договора. До промяната в ЗДДС от 2012 г. правото на строеж беше необлагаема доставка до достигането на етап на строежа "груб строеж". Това създаваше възможност строителят да прехвърли правото на строеж на купувача преци този етап "без ДДС". След промяната доставката на право на строеж е необлагаема само до момента на издаване на "разрешението за строеж". Следователно, продажбата на договорено жилище в незавършен вид от тази гледна точка вече не води до икономия на ДДС за купувача, и не намира широко приложение. Вместо това се прилага продажба в незавършен вид от съображения бъдещият собственик-купувачът сам да довърши жилището по свой вкус и възможности. Този вид продажби е специфичен за строителството и изисква специално внимание за установяване на данъчната основа и размера на ДДС. Ето защо в следващите редове ще коментираме само него.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв