Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО СТОПАНСКИ НАЧИН ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. автор: Евгени Рангелов

    Всяко предприятие, независимо от стопанския му профил, е потенциален инвеститор на строежи за собствени цели. Те могат да бъдат от производствената, търговската, административно-управленската или социално-битовата сфера. А по своя характер биват ново строителство, подобрения, модернизация и реконструкция, ремонти и аварийно-възстановителни работи. Тъй като изграждането на един строеж е сложна и продъл-жителна дейност, изисква квалифицирана работна ръка и техническо ръководство и специализирана строителна техника, инвеститорът следва да прецени, в зависимост от обема и характера на строежа, по какъв начин може и би следвало да го изгради. От правилно избраният начин на изграждане зависи постигането на очаквания ефект, икономията на инвестиции, скъсяване на срока и пр. Изборът на инвеститора е между следните форми и начини на изпълнение: а/чрез възлагане - изпълнението се възлага изцяло на спе-циализи-рано строително-монтажно предприятие. Този начин е за-дължителен за голями, сложни в технологично отношение строежи, с отговорни конструкции. Договорът за строителство между инвеститора и изпълнителя определя правата и задълженията им по отношение сумата на строежа (цената), срока, етапите (ако има такива), финансирането, доставката на машини и съоръжения и други въпроси, регламентирани със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него; може да се договори периодично отчитане и заплащане на изпълнените строително-монтажни работи /СМР/ или плащане на "готов обект"; б/по стопански начин - прилага се, когато инвеститорът раз-полага с работна ръка и минимално-необходимата техника за изграждане на строежа. Обикновено това са малки, несложни в технологично и конструктивно отношение строежи. Възможно е отделни строителни машини и технологичен транспорт да бъдат наети за строежа. По този начин се пестят инвестиции, тъй като в общите разходи не се включват допълнителните разходи (режията за издръжка на строителна организация) и сметната печалба, която си начислява всяка строителна организация. Този начин е особено ефективен, когато предприятието разполага с постоянно действаща работна група за ремонтни работи, която може да се ползва за строителството по стопански начин. Предмет на строителството по стопански начин обикновено са ремонти, подобрения и малки по обем строежи; в/смесен начин - при него основната, преобладаващата част се изпълнява от предприятието по стопански начин, но за специализирани, предимно монтажни работи, се ползват строително-монтажни предприятия по договор. Тези предприятия, в ролята на подизпълнители, изпълняват ел. мрежи и инсталации, монтаж на машини и съоръжения, отоплителни, водоснабдителни, охранителни и др. подобни инсталации и съоръжения. При този начин ползата за предприятието е от икономията на допълнителни разходи и печалба, в частта изпълнявана от него по стопански начин.

Брой: 5/5.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв