Списание Актив

Брой: 4/4.2013

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

Настоящият материал цели да разясни реда и условията, при които бащата на малко дете с изричното съгласие на майката, след навършване на 6-месечна възраст на детето, придобива право да получава обезщетението за бременност и раждане за остатъка от 410 дни. От това право могат да се ползват всички бащи на малки деца, които са работници или служители, както и тези, които са самоосигуряващи се лица, осигурени за риска "Общо заболяване и майчинство" и които ползват остатъка от отпуска за бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето и/или получават обезщетението, предвидено за това време. Както вече посочихме този вид обезщетение се полага на бащата (осиновителят), който със съгласието на майката (осиновителката) и след навършване на 6-месечна възраст на детето, ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни, които се полагат при бременност и раждане ( виж чл. 163, ал. 8 Кодекса на труда). За времето, през което бащата (осиновителят) ползва остатъка от отпуска, отпускът по бременност и раждане на майката се прекъсва . През време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител има право на парично обезщетение от фондовете на държавното обществено осигуряване в размера, предвиден за отпуска поради бременност и раждане, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, ако отговаря на условията по чл. 48а от КСО, т.е. ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство. Бащата има право на това обезщетение и когато не е работник или служител, т. е. когато не ползва отпуск по трудов договор, но има качеството на самоосигуряващо се лице и се осигурява за риска общо заболяване и майчинство. Необходимо условие, за да възникне правото на обезщетение на осигурения баща е, майката да има право на обезщетение поради бременност и раждане. Тоест правото на получава обезщетение за остатъка от 410 дни след навършване на 6-месечна възраст на детето не е самостоятелно право на осигурения баща, а зависи от правото на майката на това обезщетение. След промените в чл. 48а от КСО, които са в сила от 01.01.2009 г. осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 12 месеца осигурителен стаж се отнася за лицата, при които отпускът поради бременност и раждане е започнал след 31.12.2008 г. Преди тази дата се изискваше 6 месеца стаж. Тези условия се отнасят, както за майката, така и за бащата, в случаите, когато ползва остатъка от отпуска и получава обезщетението.

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв