Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Конфликтът на интереси е един от най-актуалните към момента проблеми на обществения живот в България и Европа, и като такъв се регулира от българското законодателство. Наличието на конфликт на интереси поражда изключително благоприятни условия за корупция в държавната администрация и други важни сфери на обществения живот като държавно и местно управление, здравеопазване, съдебна власт, и т.н. Проблемът с корупцията на държавния апарат съществува отдавна и в останалите европейски страни. Едно от най-важните условия за справяне с него е създаването на ефективна работеща нормативна уредба, която да осигурява ефикасното разкриване и предотвратяване на корупцията посредством своевременното отстраняване на конфликта на интереси, който проправя пътя за нея. В България законодателна основа за справяне с проблема конфликт на интереси е Законът за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси. Настоящият коментар разглежда правилата, ограниченията и забраните, въведени от законодателя за предотвратяване, разкриване и отстраняване на конфликта на интереси на лица, които заемат публични длъжности в държавните органи, в администрацията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите на местното самоуправление и администрация. Законът постановява ред изисквания за предотвратяване възникването на конфликт на интереси по отношение лицата, заемащи публични длъжности. Това са лицата, посочени в чл. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси и техните висшестоящи, назначаващи и/или контролни органи - органа по избора или назначаването. Целта е посредством забрани и ограничения да предотвратят и/или прекратят възникването на конфликт на интереси при сключване и през времетраенето на съответното властническо правоотношение. Лице, заемащо публична длъжност, следва да бъде отстранено от изпълнение на задължение по служба, когато е налице частен интерес.

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв