Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Съгласно новият текст чл. 40, ал. 5 от КСО от 1 януари 2013 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Осигурителите от 1 юли 2010 г. на основание §22о от Преходните и заключителни разпоредби на КСО изплащат на осигурените лица трудово възнаграждение за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност. Разпоредбата на §22о имаше временно действие - с последен срок до 31 декември 2012 г. С промяната от 1 януари 2013 г. в чл. 40, ал. 5 от КСО временната норма на §22о от Преходните и заключителни разпоредби на КСО стана постоянна разпоредба в кодекса. При прилагане на разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от КСО се спазват установените вече правила за прилагането на §22о от Преходните и заключителни разпоредби на КСО. На основание чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителят изплаща трудово възнаграждение при установена от здравните органи временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест. Не се изплаща трудово възнаграждение при настъпване на временна неработоспособност поради бременност и раждане. На самоосигуряващите се лица паричното обезщетение за временна неработоспособност се изплаща от средствата на държавното обществено осигуряване за целия период на неработоспособността. Изплащането на трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност не се обвързва с изискването за 6 месеца осигурителен стаж за право на парично обезщетение. Осигурителят следва да изплати на осигурените лица възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност и когато нямат необходимия осигурителен стаж за право на обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване. Осигурителите имат задължение за изплащане на трудово възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО само на осигурените по КСО лица - т.е. задължително условие е към настъпване на неработоспособността осигуряването на лицето да не е прекъснато или прекратено. В §1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО е дадена дифиниция на понятието "Осигурено лице". Това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от кодекса осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена. Следва да се има предвид, че осигуряването не се прекъсва за периодите по чл. 9, ал. 3, 1-3 от КСО. Това са периодите: - на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; - на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; - на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година. В случай на настъпила временна неработоспособност през тези периоди лицата имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване, както и на възнаграждение от работодателя за първите три работни дни от неработоспособността.

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв