Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Характерът,организацията и начина на начисляване и внасяне на патентния данък се изразяват главно в следното: 1.Окончателният годишен /патентен/ данък до края на 2007г.беше републикански данък и се регламентираше в ЗДДФЛ,а от 1 януари 2008 г.данъкът е местен,регламентиран в Закона за местните данъци и такси Патентият данък е допълнително данъчно плащане,постъпващо в бюдета на общините.С него се увеличават тяхните собствени бюджетни приходи.Това повишава финасовата им самостоятелност. Той е шестият местен данък регламентиран в ЗМДТ. Решението на парламента патентният данък да бъде местен,а не републикански е правилно,защото по своя характер,по начина на регламетиране и администриране този данък не се различава от другите местни данъци,но в значителна степен се различава от републиканските данъци. Обект на облагане, при които е доходът,печалбата или продажната цена на стоката,. Общините имат по-големи възможности да регламентират, администрират и контролират начисляването и внасянето на патентния данък,отколкото републиканската финансова администрация. Те имат и правомояия да санкционират нарушителите на ЗМДТ. Обстоятелството,че патентният данък е местен и постъпва в бюджета на общините повишава заинтересоваността на общинските съвети и на общинката администрация да упражняват по-ефективен котрол при начисляването и внасянето на данъка. Обхватът на лицата,начисляващи и внасящи патентен данък.,регламентиран в ЗМДТ не се променя съществено през последните данъчни години. 2.Общинските съвети определят конкретните размери на патентния данък за съответната патентна дейност,но в границите между минималния и максималния размер,съдържащи се в приложение № 4 към закона Групирането и зонирането на населените места,което се има предвид при определяне на патентния данък не се съдържа вече в закона,както беше до края на 2007г. Групирането и зонирането на населените места в рамките на общината,както и зоните в рамките на отделното населено място е право и възможност на общинския съвет, Това следва да става съобразно конкретните и специфични условия и особености за съответната община.

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв