Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Бързото навлизане на доскоро нетрадиционни за стопанската ни практика начини за плащания, при които не се издава касов бон, поражда неясноти относно признаването на платените чрез тях суми за целите на подоходното облагане. Въпросите от редакционната ни поща показват, че такива са например плащанията, извършени като наличен превод чрез "Easy pay" АД или чрез виртуално ПОС-устройство, за които не е издаден фискален касов бон. Те доказват, че реализирането на възможностите за плащания, които създават новите информационни технологии, изпреварва законодателните разпоредби, с които е свързано тяхното практическо приложение. Какво се има предвид? На основание разпоредбата на ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги, осъществени в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство. В тази връзка по силата на чл. 10, ал. 4 от ЗКПО, когато е налице задължение за издаване на фискална касова бележка, липсата на такава води за платеца до приложението на чл. 26, т. 2 от закона и непризнаване на извършените разходи. Изискването на притежаване на касов бон обаче не следва да се абсолютизара, тъй като, както е известно, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, такъв не се издава. По смисъла на Закона за платежните услуги и платежни системи "Easy pay" АД, е лицензирана платежна институция, поради което при плащане като паричен превод, извършен чрез него, не е необходимо издадената фактура да бъде придружена с фискален касов бон. Така документираният разход ще бъде признат за данъчни цели. В този смисъл е и становището на данъчната администрация, изразено в писмо изх. № 3_287от 28.01.2011 на НАП. Макар и с друга аргументация, признати за данъчни цели би следвало да са и разходите за плащания, извършени чрез виртуални ПОС, за които също не се издава касов бон. Плащането през виртуално ПОС устройство е безналичен паричен превод от банкова карта, т.е. не е включено в изключенията по чл.3 от НАРЕДБА № Н-18, при които не се маркира касов бон, въпреки, че по същество представлява банкова услуга, осъществявана като кредитен превод. Използването на този вариант за разплащане е новост за нашата търговска практика. ПОС терминалът е електронно устройство, което обработва плащания с дебитни и кредитни карти, работи в мрежа с други устройства, извършва справки за транзакциите - обща сума на терминала или обща сума на търговеца (за всички терминали, принадлежащи към търговеца). Виртуалния ПОС е устройство дефинирано програмно в дадена банка, чрез което се извършват плащания на стоки и услуги чрез Интернет сайта на търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. От своя страна за извършване на плащането купувачът не е необходимо да извършва предварителна регистрация, а заплащането става само с въвеждане на данните за банковата карта.

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв