Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  На данъчно задължените лица и най-вече на свързаните с тях счетоводни практики е известно, че финалът на годишното приключване и данъчно облагане на търговските дружества, регистрирани с държавно имущество и/или с държавно участие в капитала се обуславя от текстове, съдържащи се в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България. Така актуалното годишно приключване и данъчно облагане на тези дружества се свързва с текстове на Закона за държавния бюджет за 2013 г. (Обн. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.), респективно на разпоредби от Постановление № 1 на Министерския съвет от 15 януари 2013 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. (Обн. ДВ, бр. 6 от 22 януари 2013 г., в сила от 1 януари 2013 г.). В духа на горепосоченото се налага да се обърне по-специално внимание на взаимната свързаност на посочените нормативни актове с разпределянето на печалбите на съответните търговски дружества за отчетната година, осъществявано по реда, предвиден в Закона за счетоводството и Търговския закон, вследствие на което се определят и изплащат дивиденти на инвеститорите, включително дивиденти за държавата, когато участва с дялове в капитала на такива дружества. Така в текстове, съдържащи се в Преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2013 г. са определени неданъчните задължения за държавните и общинските предприятия с държавно или общинско участие, както и свързаните с приходи от наемни отношения и други подобни. В този смисъл е необходимо мениджърските екипи и счетоводните практики на държавните и общинските предприятия да насочат своите усилия към определянето и внасянето на следните задължения: ДИВИДЕНТИ ЗА ДЪРЖАВАТА ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2012 ГОДИНА По повод на задълженията от този тип многократно е споделяно мнението на представители на реалния бизнес и на данъчните експерти, че определянето на дивиденти за държавата, и то в тези безумни размери е нищо повече от една административна мярка за изземване на допълнителен финансов ресурс от капиталовите дружества, в които държавата е инвеститор. Мярка, която е непонятна, защото в чисто процедурен план, когато става дума за определяне на дивиденти за държавата от капиталови дружества, в които дяловото участие на държавата е по-малко от 50%, нейната практическа реализация е твърде условна и пожелателна.

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв