Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Редът за облагане с ДДС на вноса на стоки, уреден първоначално в чл.7 от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ е преминал в чл.30 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Този текст на директивата е транспониран в чл.16 от ЗДДС. По своята същност вносът на стоки е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната. Практиката на Съда на ЕС не е особено богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил само пет решения по относно реда за облагане на вноса на стоки. 1/ Решение по дело C-15/81 от 05 май 1982 г. страни: Gaston Schul Douane Expediteur BV -Inspekteur der Invoerrechten en Accijnzen Roosendaal Предмет на спора е износ за другите държави-членки. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 95 от Договора Размерът на ДДС, с който една държава-членка облага на стоките внесени от друга държава-членка от частно лице забранява на държавите-членки от налагане на данък върху добавената стойност по отношение на вноса на продукти от други държави-членки, доставени от частно лице, когато не се начислява този данък по отношение на предлагането на подобни продукти от частно лице на територията на ДЪРЖАВИТЕ-членка на вноса. 2/ Решение по дело C-249/84, от 3 октомври 1985 г. страни: Vencelas Profant- Minist?re public and Minist?re des financesStaatssecretaris van Financi?n Предмет на спора е износа от друга държава членка В своето решение, Съдът на ЕО приема, че наложениято от една държава-членка ДДС, при внос на моторно превозно средство от друга държава-членка не следва да се разглежда като мито върху вноса или като такса с равностоен ефект, предвиден в чл.12 и чл.13 от Договора за ЕО. Правилата на правото на ЕО и в частност на тези, които са залегнали в Шеста директива, изключват облагането с ДДС в държавата-членка на вноса на моторно превозно средство, закупено в друга държава-членка, когато ДДС е платен в държавата-членка на износа и внесеното превозното средство, се използва в държавата-членка на вноса от гражданин от държавата-членка на износа, който пребивава в държавата-членка на вноса с цел обучение и е вписан в регистъра на чужденците.

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв