Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  След изготвяне, приемане и публикуване на годишните финансови отчети (ГФО) на предприятията, пред собствениците възниква въпросът, свързан с разпределяне на печалбите (разбира се ако са налице такива), реализирани през изминалия отчетен период, в т.ч. разпределяне на дивиденти. Във връзка с това ще направим опит да проследим и изясним счетоводното и данъчно третиране на дивидентите. Смислово понятието "дивидент" е изяснено в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), § 1, т. 4., където е записано, че "дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собствения капитал на последното, включително: а) доходи от акции; б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; в) скрито разпределение на печалба. Не се разглежда като дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата. Подобно тълкование на понятието "дивидент" е направено и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ - § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби). Същественият въпрос, който възниква по отношение на дивидентите е: Кога изобщо дадено дружество има право да начислява и изплаща дивиденти? Отговорът на този въпрос се открива в разпоредбите на Търговския закон (ТЗ). В случай, че става дума за събирателно (СД) или командитно дружество (КД), както и за дружество с ограничена отговорност (ООД), може да се каже, че изискванията на ТЗ по отношение на изплащането на дивиденти са доста либерални. За целта е необходимо само в посочените дружества да е реализирана печалба, с някои уточнения при евентуални загуби, отразяващи се на направените от съдружниците вноски (виж чл. 78 - за СД; чл. 102, 109, 110 - за КД; чл. 133 - за ООД). Изискванията по този въпрос са по-прецизирани, когато се касае за разпределяне на дивиденти от акционерно дружество (АД). Тези изисквания са конкретно регламентирани в чл. 247а от ТЗ. От прегледа на текста в посочения член става ясно, че "дивиденти се изплащат само когато чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав". Това е резонно, предвид разпоредбата на чл. 246 от ТЗ за формиране на задължителен фонд "Резервен" в размер на 10 на сто от размера на капитала (чрез заделяне на 10 % от печалбата), определен от устава на дружеството

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв