Списание Актив

Брой: 4/4.2013

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

С Регламент (ЕС) № 301/2013 на Европейската комисия от 27 март 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с цикъла на годишни подобрения 2009-2011 г. на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва: (1) Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане се изменя, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (2) Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети се изменя, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (3) МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане и МСС 34 Междинно финансово отчитане се изменят в съответствие с МСС 1, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (4) МСС 16 Имоти, машини и съоръжения се изменя, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (5) МСС 32 Финансови инструменти: представяне се изменя, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (6) Разяснение 2 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти се изменя в съответствие с МСС 32, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013; (7) МСС 34 Междинно финансово отчитане се изменя, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 301/2013. Регламент (ЕС) № 301/2013 влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Регламентът е публикуван на 28 март 2013 г. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз.

ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв