Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува на 4.12.2012 г. за коментар проекта за обсъждане на предложените изменения на МСС 16 и МСС 38 по отношение на използваните методи на амортизация. Представения проект на стандарт ED/2012/5 "Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation" в превод "Изясняване на допустими методи на амортизация" съдържа както предложения за промяна на МСС 16 и МСС 38, така и допълнителни насоки за използваните методи на амортизация на материални активи (МСС 16) и нематериални активи (МСС 38). Съгласно сега действащата концепция на МСС 16 и МСС 38 следва метода на амортизация да се избира въз основа на бъдещите икономически ползи от актива, които се очаква да бъдат потребени от предприятието. Може да се избере между линейния метод, метода на намаляващия остатък и метода на производствената единица. По този начин се разпределя амортизируемата сума на актив на систематична база за срока на неговия полезен живот. Използваният метод се избира на базата на очаквания модел на потребление на очакваните бъдещи икономически ползи, присъщи на актива и се прилага последователно в отделните периоди, освен ако няма промяна в очаквания модел на потребление на тези бъдещи икономически ползи. Стандарта не дава предимство на даден метод на амортизация, те са поставени на еднаква плоскост. Нови моменти при приложението на метода на намаляващия остатък В представения проект на стандарт ED/2012/5 се добавят два нови параграфа МСС 16.62B и МСС 38.98B. Съгласно тях при прилагането на метода на намаляващия остатък е от значение бъдещия очакван спад в цените на произведените от активите стоки и услуги. Този спад в цените може да е индикатор за това, че очакваната полза от активите ще намалее въз основа на техническо или икономическо остаряване. Препоръка В тази връзка в "Basis for Conclusions" в превод "Основание за заключения" е препоръчително да се даде обосновка относно основанието за въвеждане на параграфите МСС 16.62B и МСС 38.98B. Тъй като с въвеждането на тези параграфи възниква неяснота относно това, дали с настъпването на определените събития, те ще доведат до промяна в метода на амортизация или до преоценка съгласно МСС 36 Обезценка на активи. Ето защо е необходимо да се въведат нови разпоредби както в МСС 16 и МСС 38, така и в МСС 36.

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв