Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  1. Отчитане на договор за суап Суап означава замяна. Суапът се определя: 1. Сделка, при която ценна книга с определена цена се продава на купувач в замяна на покупката от него на ценна книга със същата стойност. Целта е в очите на всяка една от страните да се получи подобрение в качествата на ценната книга или в очакваните изменения на доходите от нея. 2. При търговията с валути покупката/продажбата на една валута на спот пазара и едновременната покупка/продажба на същия обем от същата валута на форуърд пазара. 3. В международните валутни отношения - откриването на кредитна линия в собствената й валута от една централна банка срещу откриването на еквивалентна кредитна линия в друга валута от съответната централна банка. Суапът може да се изпълни като: а) лихвен суап в кръстосани валути - замяна на лихва в кръстосани валути, при което се заменят два различни потока лихви в две различни валути; б) суап на валутни лихви - вид замяна (суап) на лихви, състояща се от два обменни потока с един и същ лихвен процент, но в различни валути. Нарича се понякога и "валутен суап с фиксирана лихва". При сделки със суапове на валутни лихви главницата също може да бъде прехвърляна. в) суап на ценни книжа - извършвана в очакване на промяна в разликата в доходността на различните ценни книжа. г) харакири суап - суап (замяна) без никаква печалба, който се прави за увеличаване на пазарния дял на своя инициатор. д) суапова линия - суап между централните банки на различни страни, при който насрещната престация на кредитираната банка е под формата на форуърд, а не едновременно предоставяне на суми от нейната собствена валута. Развитие на принципа на кредитната линия. е) дългови суапове - термин, използван за означаване на практиката, започната през 80-те години на миналия век от някои банки да прехвърлят срещу солидно сконто вземанията си от длъжници от третия свят, главно правителства, на други банки. Суаповете имат три форми: - замяна "дълг за дълг", при което една банка, която желае да предостави кредита, го поема от друга; - суапове "дълг за дялов капитал", при което националният дълг се обръща в дялова собственост на банката в някоя местна компания;

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв