Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Работната заплата е едно от най-важните условия по трудовия договор. Това е цената, която работодателят плаща на работника или служителя за предоставената му работна сила. В предприятията се приемат вътрешни системи за организация на работната заплата, базирани върху правилата и принципите, залегнали в трудовото законодателство. Предвиждат се системи от основни и допълнителни възнаграждения, ред и условия за заплащане на труда и за допълнително стимулиране. Независимо от относителната стабилност на правната уредба по заплащането на труда, в практиката постоянно възникват много въпроси и казуси. По някои от тях са дадени кратки консултации, подредени но реда на задаване на въпроса. Системи на заплащане на труда Въпрос. Може ли в предприятието едновременно да се прилагат и двете системи за организация на работната заплата? Отговор. Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата. Те са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от КТ и чл. 22, ал. 1 от НСОРЗ и се приемат от работодателя. Вътрешните правила за работната заплата се базират върху двете основни системи на заплащане на труда. Те са изградени по два критерия - според отработеното време (повременна система) или според изработената продукция (сделна или акордна система). В практиката са възможни комбинации на тези две системи според конкретните условия на работа и очакваните резултати от труда на съответните работници и служители. Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов договор по чл. 114 от КТ Въпрос. Начислява ли се процент прослужено време по трудов договор по чл. 114 от КТ? Отговор. В съответствие с чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени от страните дни от седмицата, като отработеното време се зачита за трудов стаж. Следователно, в Кодекса на труда не се прави специална разлика за трудовите договори, сключени на това основание, тоест за тях важат всички негови разпоредби. Известна е разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ, съгласно която страните по трудовия договор определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. След като за работа по тези договори се зачита трудов стаж, страните задължително трябва да договорят процент на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Условията и редът за зачитането на трудовия стаж и професионалния опит трябва да се определят във вътрешните правила за работната заплата и в съответствие с чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Заплащане на положен нощен труд Въпрос. В предприятието се работи на сменен режим при 8 часа дневна смяна и 7 часа нощна смяна. Общо за месеца отработените часове се превръщат в дневни - 7 нощни часа се зачитат за 8 дневни. Как се организира заплащането на труда? Отговор. Нощен е трудът, който се полага в интервала от 22,00 до 06,00 ч. Продължителността на нормалната дневна смяна е 8 часа, а на нощната - 7 часа. Когато една смяна съдържа поне 4 часа нощен труд, цялата се смята за нощна. Положеният нощен труд се заплаща с увеличение така, че за седемте часа нощен труд трябва да се получи възнаграждение като за дневни 8 часа (чл. 261 от КТ). След като в предприятието е прието 7 нощни часа да се зачитат за 8 дневни, това изискване е изпълнено и за 7 часовата работна нощ би трябвало да се заплаща като за 8 дневни часа. Освен това за положения нощен труд работникът или служителят има право на договорено с работодателя допълнително трудово възнаграждение, но не по-малко от 0,25 лв. за всеки час или част от час нощен труд (чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата).

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв