Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  В чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване са определени лицата, които за извършваната трудова дейност по управление и контрол на търговски и неперсонифицирани дружества, и на еднолични търговци подлежат на задължително осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Трудова злополука и професионална болест" и "Безработица". В сила от 1 януари 2013 г. на основание новата редакция на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са "управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества." С новата редакция се определя целият кръг от лицата, които подлежат на осигуряване по този ред. Търговското дружество се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър. Решенията за избор на управители и на членове на съветите на търговските дружества, решенията за назначаване на синдик и ликвидатор също подлежат на вписване в Търговски регистър. В Търговския регистър се вписва и упълномощаването на прокурист да управлява предприятието на едноличния търговец. Управителите на търговски дружества, прокуристите на едноличните търговци, членовете на съветите, синдиците и ликвидаторите придобиват качество на лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО след вписването в Търговския регистър. С оглед ползване на осигурителни права лицата, които извършват управленска дейност, без да са вписани в Търговския регистър, не се включват в осигурените по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Видно от текста на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса по този ред подлежат на осигуряване лицата, вписани като управители на търговски дружества. Разпоредбата не включва управителите на клонове, представителства и други структури на търговски дружества. Тези лица в зависимост от вида на сключения договор се осигуряват по реда, определен за осигуряване на работниците и служителите или по реда, определен за лицата, работещи без трудови правоотношения. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса не включва и лицата, които изпълняват представителни или управителни функции въз основа на пълномощие като търговски пълномощници. Съгласно чл. 26, ал. 1 от Търговския закон търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. Търговският пълномощник се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, че е пълномощник. Отношенията между търговеца и пълномощника се уреждат с договор. В зависимост от вида на сключения договор осигуряването на търговския пълномощник се извършва по реда, определен за осигуряване на работниците и служителите или по реда, определен за лицата, работещи без трудови правоотношения. Член 4, ал. 1, т. 7 от КСО обхваща и работещите по договори за управление на неперсонифицирани дружества. Неперсонифицираните дружества се образуват по ред, определен в Закона за задълженията и договорите. На основание чл. 357 от Закона за задълженията и договорите с договор за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща цел. Неперсонифицираните дружества се вписват в регистър БУЛСТАТ. Особености при осигуряването на лицата, обхванати от чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО Промяната в текста на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО има за цел да определи точно кръга от лица, които подлежат на осигуряване по този ред и не променя установените правила за осигуряването им. Осигурителният доход на лицата, които подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от кодекса и чл. 1, ал. 5 от Наредбата за за елементите на възнаграждението и за дохо

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв