Списание Актив

ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

Трудовият договор може да бъде прекратен по желание на работника или служителя, по взаимно съгласие на страните, по волята на работодателя или поради настъпване на юридическо събитие. Законът урежда различните начини на прекратяване на трудовия договор по различен начин, тъй като съображенията и интересите на страните от запазването или прекратяването му са различни. Прекратяването на трудовия договор от работодателя се предопределя от интересите му, когато той вече няма интерес от неговото съществуване. В някои случаи обществените интереси налагат прекратяването на трудовия договор. Правната уредба за прекратяването на трудовия договор от работодателя се прилага както за договори за неопределено време, така и за всички видове срочни трудови договори. Правилата и основанията за прекратяването на трудовия договор от работодателя са точно и изчерпателно определени със закон. Не е допустимо те да се уреждат с подзаконов нормативен акт, с колективен трудов договор или с трудовия договор с оглед приетия принцип на законоустановеност на основанията, т.е. само при наличието на определени, установени в закона основания. Изключения са възможни при договаряне на определени граници на срока на предизвестието, на размера на обезщетението и други. Нарушаването на принципа на законоустановеност на основанията за уволнение може да бъде признато от съда за незаконно и отменено, с правото на работника или служителя да бъде възстановен на предишната работа и да получи обезщетение за вредите от незаконното уволнение. Основанията за прекратяване на трудовия договор трябва да бъдат посочвани ясно, точно, изчерпателно, безусловно, като е недопустимо разширителното им тълкуване. При наличието на основания за прекратяване на трудовия договор, работодателят има право, но не е длъжен да използва това право. За да има право работодателят да прекрати трудовия договор, достатъчно е едно основание, но може да се прекрати и при наличието на повече основания едновременно, с една заповед. В този случай основанията не трябва да бъдат несъвместими, т.е. да не могат да съществуват едновременно, например "съкращаване на щата" и "закриване на предприятието". Правото да прекратява трудовия договор има само ръководителят на предпиятието, а не неговият заместник, освен, ако той го замества поради отсъствието на ръководителя. Заповедта за уволнение може да съдържа клаузата срок, т.н. "предизвестие", при изтичането на което настъпват последиците на прекратяването. Работодателят може да прекрати трудовия договор по два начина - с предизвестие и без предизвестие, като изборът е точно определен в закона. В Кодекса на труда точно е посочено при кои основания за уволнения договорът трябва да се прекрати с предизвестие, и при кои не е необходимо предизвестие. Работодателят може да спази срокът на предизвестието, но може и да прекрати договора преди да е изтекъл срокът на предизвестието, при което дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутното месечно трудово възнаграждение за неспазения срок - чл. 220, ал. 1 КТ. Неспазването на предизвестието не прави уволнението незаконно. В заповедта работодателят трябва да посочи, дали ще спази срока на предизвестието изцяло, частично или няма да го спази. Трябва да се посочи точно датата, от която договорът няма да бъде в сила.

ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

Основна тема: ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв