Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Регистрирано по ЗДДС дружество е сключило договор за оперативен лизинг на лек автомобил с 5+1 места, за който на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС до 31.12.2012 г. не е ползвало данъчен кредит. По силата на промените в чл. 70, ал.1, т. 4 и 5 от закона, които са в сила от 01.01.2013 г., ще има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за вноските, с които погасява лизинговото си задължение, и за стоките и услугите, предназначени за поддръжката, ремонта и експлоатацията на автомобила? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант Промените в чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС , които са в сила от 01.01.2013 г., налагат извода , че след тази дата ограничението за приспадане на данъчен кредит се отнася само за придобитите или внесени леки автомоби. Това означава, че при наличието на съответните нормативно определени условия за възникването на такова право, данъчно задължените лица, които ползват наети леки автомобили, ще могат да го приспадат за тях данък, независимо от това дали извършват с автомобилите някоя от дейностите, посочени в чл.70, ал.2 от закона или не. Такова право възниква както за наемните вноски за автомобилите, така и за горивата, смазочните материали, ремонта и поддръжката им. В тази връзка заслужава изрично да се отбележи обаче, че, за да има право да ползват данъчен кредит за тях, данъчно задължените лица не следва да ползват автомобилите за извършването на освбодени или безвъзмездни доставки, за представителни и развлекателни цели или за дейности, различни от тяхната икономическа дейност. С право на данъчен кредит са само документално обоснованите доставки на стоки и услуги, свързани с ползването на автомобилите за икономическата дейност на лицата. В противен случай, независимо от правото за ползване на данъчен кредит за наети леки автомобили, произтичащи от промяната на чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС, свързаните с тях доставки на стоки и услуги попадат в обхвата на ограниченията, регламентирани в чл.70, ал.1, т. 1-3 от закона. В случая дружествто ползва лек автомобил по силата на договор за оперативен лизинг, сключен преди 01.01.2013 г. , т.е. налице е заварено положение. В преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗДДС не е предвиден преходен режим и следователно след тази дата за свързаните с него доставки би следвало да е приложим общия ред на закона. Това означава, че при наличието на съответните нормативно определени условия и съответна документална обоснованост на свързаните с него доставки (получени и извършени) дружеството би следвало да има право да приспада данъчен кредит. Изразяваме становището си условно, тъй като в редица писма на НАП до момента е изразявано становище че доставките, които възникват при договорите за оперативен лизинг и за финансов лизинг, в които е предвидена само опция за прехвърлянето на собствеността върху обекта на договора, се квалифицират като доставки на наемни услуги. Свидетели сме обаче на редица случаи, в които данъчната администрация променя становището си, поради което посоченото в отговора ни може да се окаже различно от нейното. Тъй като въпросът засяга действията на много данъчно задължени лица, би следвало да се очаква че НАП ще изрази официално позицията си по въпроса.

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв