Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Съгласно чл.2,ал.1,т.1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лице.Според чл.1 от Закона за кооперациите ,коопрерацията,включително земеделската е юридическо лице. и като такава печалбата й подлежи на облагане с корпоративен данък. Данъчната ставка на данъка е 10 на сто - чл.20 отЗКПО.Размерът на данъка се определя като данъчната основа /облагаемата данъчна печалба/ се умножи по данъчната ставка. Трябва да се има предвид,че в глава двадесет и втора от ЗКПО са регларентирани условията за намаляване,преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоратевен данък. С това се предоставя възможност на посочените в закона данъчно задължени лица да не внасят изцяло или частично определеният корпоративен данък.Чрез тази нормативна разпоредба се създава отклонение от общия режим на облагане с корпоративен данък. В ЗКПО ясно и изчерпателно е посочено лицата,на които се преотстъпва данъкът и услувията,които трябва да са налице,за да се ползва преотстъпванато. Изискването е тези условия да съответстват на чл.87 и 88 от Договнора за Европейската общност. Важно е да се има предвид,че едно данъчно задълженото лице ,посочено в закона не може да ползва повече от едно данъчно облекчение през една и съща данъчна година. В зависимост от това дали земеделската кооперация е регистрирана като земеделски производител и какъв е видът на произвежданата продукция - непреработена или преработена растителна и животинска продукция са възможни три основни хипотези,от наличието на които зависи какви данъчни облекчения ще може да се ползват.: Първата хипотеза: Ако кооперацията произвежда само непреработена растителна и животинска продукция и е земеделски производител,регистриран по Наредба № 3 от 29.01.1999 г.на Министерство на земеделието и храните за създаване,регистрация и поддържане на земеделските производители,тази кооперация може да ползва данъчните облекчения за земеделски производители по чл.179 от ЗКПО. Това означава,че корпоративният данък се преотстъпва в размер 60 на сто за данъчната й печалба от непреработена и животинска продукция в т.ч. от пчеларство,бубарство,сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и от оранжерийно производство. В § 1,т.27 от ДР на ЗКПО е дефинирано съставът и обхватът на непреработената земеделска растителна и животинска продукция .Според него непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт,който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка,в резултат на което са настъпили физико-химически изменния в състава му. Ако е извършена такава преработка не е налице право за преотстъпване на корпоративен данък.Не е налице право за преотстъпване на данъа и,когото кооперацията не е регистрирана като земеделски производител по посочената Наредба № 3 на МЗХ. Второто условие да се ползва преотстъпването на корпоративен данък на регистрирани земеделски производители е преотстъпеният данък да се инвестира в данъчни дълготрайни материални и нематериални активи,които са необходими за извършване на посочената дейност. Това следва да стане в срок до края на годината,следваща годината,за която се ползва преотстъпването - чл.179,ал.2 от ЗКПО.

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв