Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Редът за облагане с ДДС на финансовия лизинг, уреден първоначално в чл.5 от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ е преминал в чл.14, т.2, б."б" от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Този текст на директивата е транспониран в чл.6, ал.2, т.2 и т.3 от ЗДДС. По своята същност финансовият лизинг е правен способ, при който лизингополучателят има право да придобие ползвания от него актив в края на лизинговия период. Това означава, че собствеността върху актива преминава от лизингодателя в ръцете на лизингополучателя в момента на изплащането на всички договорени вноски. Изискване при сключването на договор за лизинг е предоставеният актив да се застрахова за срока на лизинга. Лизингополучателят поема всички разходи, рискове и отговорности свързани с експлоатацията и поддържането на актива, включително разходите по административните задължения - данъци, такси, мита, глоби, застраховки и други. Лизингополучателят се задължава да не осъществява каквито и да било действия, които биха намалили стойността на актива в по-голяма степен от нормалната амортизация или биха влошили експлоатационните му характеристики. Това се реализира като лизингодателят си запазва правото на контрол върху състоянието и експлоатацията на актива за целия срок на договора. При финансовия лизинг поради понасянето на риска и отговорността по актива, амортизационните отчисления се начисляват от лизингополучателя. Лизингодателят отразява получаваните вноски по договора от счетоводна гледна точка като вземане. От гледна точка на лизингополучателя финансовият лизинг изглежда като покупка на дълготраен материален актив на разсрочено плащане.

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв