Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  В ДВ, бр.20 от 28.02.2013 г. са обнародвани измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Извършените промени в ППЗДДС разясняват прилагането на новите разпоредби на ЗДДС, обн. ДВ бр.94/2012 г., които влязоха в сила от 01.01.2013г. Съгласно § 24 от ПЗР на ППЗДДС основната част от измененията влизат в сила от датата на обнародването им - 28.02.2013 г., с изключение на промените относно справката - декларация, дневника за продажби и VIES - декларацията (§ 15, 16, 17, 18, 19 и 20), които влизат в сила от 15.03.2013 г. Най-съществените изменения и допълнения в ППЗДДС са свързани с: ў Изчисляване на корекцията в увеличение на правото на данъчен кредит по чл.79, ал.8 ЗДДС; ў Промените, свързани с документирането на доставките, които налага Директива 2010/45/ЕО - самофактуриране, електронни фактури, реквизити на фактури и т.н.; ў Доставките между клонове и структурни звена в рамките на едно и също лице, които се намират на територията на различни държави-членки. І. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ В ПОСОКА УВЕЛИЧЕНИЕ 1. Във връзка с новата редакция на чл.79, ал.8 ЗДДС е променен чл.67 ППЗДДС. До края на 2012 г. разпоредбата на чл.79, ал.8 ЗДДС се прилагаше в много ограничени хипотези, а именно когато лицата са ползвали частичен данъчен кредит, защото са използвали стоките или услугите, както за освободени, така и за облагаеми доставки, и в последствие започнат да извършват с придобитите стоки/услуги само облагаеми доставки. Начинът, по който се изчислява увеличението, когато е ползван частичен данъчен кредит, е запазен изцяло в чл.67, ал.1, т.1 ППЗДДС. От 01.01.2013 г. разпоредбата на чл.79, ал.8 ЗДДС е променена, като е добавена и още една хипотеза като е дадено право на лицата, които въобще не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите, които при придобиването им са били предназначени за извършване на освободени доставки или за дейности извън независимата икономическа дейност, да могат да приспаднат данъчен кредит, в случай че променят предназначението на стоките и услугите и ги използват само за облагаеми доставки. Редът, начинът и размерът за упражняване на това право на увеличение на данъчния кредит са регламентирани именно в чл.67, ал.1, т.2 ППЗДДС. С новата разпоредба на чл.67, ал.1, т.2 ППЗДДС е въведена формула, по която лицата ще определят размера на данъчният кредит, който могат да упражнят във връзка с обстоятелството, че вече използват придобитите стоки/услуги само за облагаеми доставки по чл.69 ЗДДС. Формулата отчита срока, през който придобитите стоки/услуги тепърва ще се ползват за извършване само на облагаеми доставки, като е въведено разграничение дали стоките/услугите са движими или недвижими вещи.

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв