Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  С направените изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица лихвите, които банковите клиенти - физически лица получават за вложените от тях депозити са облагаем доход от тази година. Посоченият данък се удържа от банките, поради което възниква необходимостта от осъществяване на конкретен счетоводно-отчетен процес. Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти търговските банки в нашата страна имат правото да откриват и водят следните видове сметки с титуляри техни клиенти (физически и юридически лица): - разплащателни сметки - за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от титуляря до банката; - депозитни сметки - за съхранение на пари, платими на определена дата (падеж) или при други предварително договорени условия за плащане; - спестовни сметки - за съхранение на пари на физически лица срещу издаване на лична спестовна книжка или на документ, съдържащ идентични данни; - сметки на бюджетни предприятия - за съхранение на пари на бюджетни предприятия и пари, предоставени на други лица от бюджети, извънбюджетни сметки и фондове, включени в консолидираната фискална програма; - набирателни сметки - за съхранение на пари, предоставени за учредяване на юридическо лице; - акредитивни сметки - за съхранение на пари, предоставени за разплащане на титуляря с трето лице, което има право да ги получи при изпълнение на условията, поставени при откриването на акредитива; - ликвидационни сметки - за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация; - особени сметки - за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност; - други видове сметки - за съхранение на пари, които се обслужват при определени с договор условия.

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв