Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  В периоди на финансова нестабилност инвестирането в производ-ствени, търговски и обслужващи предприятия се заменя с наемни отношения на такива, след съответно адаптиране за нуждите на съответната дейност. Затова въпросите за сключване и отчитане на наемните договоли придобиват съществено значение за успеха и ефективността на стопанската дейност. Независимо от тези извънредни условия, наемните отношения винаги са съпътствали стопанската дейност, особено в сферата на търговията и обслужването. А. Правна уредба След отмяната на Закона за наемните отношения единствената нормативна уредба, която регламентира тези отношения, е раздел IV на Особената част на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, респ. чл. 228-чл. 239. Основни правни изисквания на договора за наем са: а/с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ или имот за временно ползване, а наемателят да му плати определена наемна цена; б/договорът за наем не може да се сключва за срок по-дълъг от 10 години, а дори когато е сключен за по-дълъг срок, той има силата на договор за 10 години, освен ако е търговска сделка; в/лицата, които имат права само по обикновено управление, не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години, и дори да е сключен за по-дълъг срок, той има силата на договор за 3 години. А. 1. Задължения на наемателя -да извършва и заплаща дребните поправки, произтичащи от обикновената употреба на вещта. Такива могат да бъдат: замърсяване на стени, повреда на кранове и брави, счупени стъкла, запушени канали комини и пр. ; -ако погине вещ, отдадена под наем, следва да се приложи чл. 89 от ЗЗД. Ако едната от страните няма възможност да изпълнява задълженията си (сградата е изгоряла, например), договорът се разваля по право. При частична невъзможност другата страна може да иска намаляване на своето задължение (намаляване на наема, например), или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма интерес от частичното изпълнение;

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв