Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Глоби или имуществени санкции по ЗДДФЛ се налагат на пица,които не подават в срок данъчна декларация, не посочват или невярно посочват данни и обстоятелства, не издават документ,който са длъжни да издават,или са нарушили други нормативни разпоредби на закона. Периодът,през който се извършват нарушения на закона,които подлежат на санкциониране е първото полугодие на данъчната година. Известно е,че попълването и подаването на годишната данъчна декларация от физическите лица,получили облагаеми доходи през 2012 г. става от 1 януари до 30 април 2013 г. Наред с това се извършва авансово или окончателно облагане на доходи начислени или изплащани през 1013 г. От 1 януари 2013 г.са в сила изменения и допълнение в нормативната матария,регламентираща основанието и размера на налаганите глоби и имуществени санкции. Нормативно основание за санкциониране на лица,нарушили закона: 1.Съгласно чл. 80 от закона глоби или имиуществени санкции се налагат на : - лице, което не подаде в срок данъчна декларация . То се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. - лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, То се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. при повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал.1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. - чл. 80,ал.1,2 и 3 от закона 2.Физическо лице, което, е задължено,но не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми. - нов чл.80а При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Физическо лице, което, е задължено, но не издаде документ по чл.9, ал.2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500лв. - нов чл.80б в сила от 1 януари 2.11 г./ДВ,бр. 94 от 2010 г./ За посочените нарушения глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.,а при повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000лв. - чл.80б,,ал.1,2,3 и 4 3. Лице-платец на доход, което, е задължено,но не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв. - чл.81 / ДВ,бр.99 от 2011г0в сила от 1 януари 2012 г./ 4.Лице - платец на доход, което е задължено, но не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. - чл.81а /ДВ,бр.99 от 2011 г.в сила от 1 януари 2012 г./ При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв. 5.За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв. . чл.82

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв