Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Недвижимите имоти са един от най- често използваните имущества, ползвани като обезпечение на ипотечни кредити. Поради кризата броят на необслужваните кредити се увеличи и това води до необходимост от продажба на обезпеченията в полза на банките. Сумата, получена при продажбата на имуществото, с която се погасява остатъкът от задължението на собственика му към банката, представлява за него доход, който подлежи да облагане. Размерът на дължимият от него подоходен данък се определя по реда на съответния закон - ЗКПО при продажби на имоти, собственост на юридически лица и ЗДДФЛЛ, при такива на физически. Пример: На 25.07.2009 г. е закупен апартамент от физическо лице на стойност 45 000 евро. Средствата за покупката са осигурени изцяло от ипотечен кредит с банка, при който апартаментът е послужил за обезпечение. Поради нередовно погасяване на вноските, банката е предявила претенции върху обезпечението и е предприела стъпки за неговата продажба. Апартаментът е описан от съдия - изпълнител, но продажбата му не е осъществена чрез публична продан. На 31.03. 2012 г. лицето го е продало доброволно за 54 000 евро на купувач, посочен от банката. Сумата от продажбата е преведена директно на банката и не е постъпвала по сметка на лицето. Приема ли се при тези обстоятелства, че през 2012 г. това лице е получило от продажбата облагаем доход, който следва да се посочи в годишната му декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, след като сумата от нея е преведена по сметка на друго лице? Ако получената сума от продажбата е облагаема, как ще се определи данъчнато основа на облагаемия доход- приспадат ли се от него вноските, които лицето е направило по кредита, във връзка с който е продаден апартаментът или не? Съгласно нормата на чл. 12 от ЗДДФЛ, облагаеми с подоходен данък са доходите от всички източници придобити от дадено данъчно задължено лице през съответната данъчна година, с изключение на тези, които са необлагаеми по силата на закон. Видовете необлагаеми доходи на физическите лица и условията за тяхното признаване са регламентирани в чл. 13 от ЗДДФЛ. В съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 б."а" от закона, доходът от продажбата на един недвижим жилищен имот е освободен от облагане, но само, ако е придобит от лицето преди повече от три години. От обстоятелствата, посочени в примера, става ясно, че от датата на покупката на въпросния апартамент до датата на неговата продажба - съответно на 25.08.2009 г. и на 31.03.2012 г., не са изминали повече от три години. Следователно доходът, получен от неговата продажба, не е освободен от облагане, тъй като в случая нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ е неприложима. Това, че сумата от продажбата на апартамента е преведена директно на банката и не е постъпвала по сметка на лицето, не променя неговото задължение за декларирането й като доход за 2012 г. В тази връзка в разпоредбата на чл. 11 ал. 3 от ЗДДФЛ е изрично посочено, че даден доход се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията е получена от трето лице.

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73697 лв
1 GBP = 2.22410 лв