Списание Актив

ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

Годишното облагане и приключване в предприятията от бюджетната сфера се обуславя от съответстващи на тяхната дейност разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, във връзка с правилата, дефинирани в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и на указанията на министерство на финансите, отразени в писмо ДДС № 14/21.12.2012 г. В този смисъл финалът на годишното облагане и счетоводно приключване ще се проектира върху схемата на данъчната декларация по чл. 252 от данъчния закон (образец 1040) и се отнася за: ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ Приходите от стопански дейности, реализирани в бюджетните предприятия и през отчетната година се облагат с алтернативен данък съгласно разпоредбите на глава тридесет и трета от данъчния закон, а в конкретен план облагането се базира на чл. 248, според който приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава, вместо с корпоративен данък. Така във връзка с годишното приключване и данъчно облагане по реда на глава тридесет и трета от материалния данъчен закон е необходимо преди всичко коректно да се определят субектите и обектите на облагане с този алтернативен данък. В този смисъл за идентификация на субектите на данъчно облагане е достатъчно да се вземе под внимание определението за "Бюджетни предприятия", съдържащо се в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Но за счетоводните практики на бюджетните предприятия е по-важно да се идентифицират обектите на данъчно облагане по този ред на закона, защото в този аспект възникват колизии с контролните органи на Националната агенция за приходите. А колизиите са свързани с различия в подхода, приложен при определяне на приходите на бюджетните предприятия, които се включват в данъчната основа за периода. И не е тайна, че за да се избегнат неприятните диалози с представителите на данъчната администрация, някои счетоводни практики предпочитат да обложат с данък приходите, отчетени в сметките и подсметките на раздел 7 от сметкоплана на бюджетните предприятия, което е "по-безопасно", но не е коректно и най-вече не е в интерес на бюджетното предприятие. За да се избегне подобна ситуация би трябвало да се прави задълбочен анализ на приходите, като се разграничат и отделят свързаните със стопанската дейност от общите касови постъпления. За тази цел е полезно да се ползват някои от разясненията, съдържащи се в поостарялото писмо № 24-00-1393 от 2004 г. на тогавашната Главна данъчна дирекция, защото е единствения опит да се даде по-общо и в същото време по-детайлно тълкуване на разпоредбата на чл. 2в от Закона за корпоративното подоходно облагане, прилагането на която може да се отнесе към сега действащия чл. 248.

Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв