Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Годишното облагане и приключване в предприятията от бюджетната сфера се обуславя от съответстващи на тяхната дейност разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, във връзка с правилата, дефинирани в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и на указанията на министерство на финансите, отразени в писмо ДДС № 14/21.12.2012 г. В този смисъл финалът на годишното облагане и счетоводно приключване ще се проектира върху схемата на данъчната декларация по чл. 252 от данъчния закон (образец 1040) и се отнася за: ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ Приходите от стопански дейности, реализирани в бюджетните предприятия и през отчетната година се облагат с алтернативен данък съгласно разпоредбите на глава тридесет и трета от данъчния закон, а в конкретен план облагането се базира на чл. 248, според който приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава, вместо с корпоративен данък. Така във връзка с годишното приключване и данъчно облагане по реда на глава тридесет и трета от материалния данъчен закон е необходимо преди всичко коректно да се определят субектите и обектите на облагане с този алтернативен данък. В този смисъл за идентификация на субектите на данъчно облагане е достатъчно да се вземе под внимание определението за "Бюджетни предприятия", съдържащо се в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Но за счетоводните практики на бюджетните предприятия е по-важно да се идентифицират обектите на данъчно облагане по този ред на закона, защото в този аспект възникват колизии с контролните органи на Националната агенция за приходите. А колизиите са свързани с различия в подхода, приложен при определяне на приходите на бюджетните предприятия, които се включват в данъчната основа за периода. И не е тайна, че за да се избегнат неприятните диалози с представителите на данъчната администрация, някои счетоводни практики предпочитат да обложат с данък приходите, отчетени в сметките и подсметките на раздел 7 от сметкоплана на бюджетните предприятия, което е "по-безопасно", но не е коректно и най-вече не е в интерес на бюджетното предприятие. За да се избегне подобна ситуация би трябвало да се прави задълбочен анализ на приходите, като се разграничат и отделят свързаните със стопанската дейност от общите касови постъпления. За тази цел е полезно да се ползват някои от разясненията, съдържащи се в поостарялото писмо № 24-00-1393 от 2004 г. на тогавашната Главна данъчна дирекция, защото е единствения опит да се даде по-общо и в същото време по-детайлно тълкуване на разпоредбата на чл. 2в от Закона за корпоративното подоходно облагане, прилагането на която може да се отнесе към сега действащия чл. 248.

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73697 лв
1 GBP = 2.22410 лв