Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Отчитането по сегменти е една от главните проблемни области при счетоводното отразяване на дейността на транснационалните компании. Типичната за тях широка диверсификация, свързана с функциониране едновременно в различни икономически сфери и в различни географски области, обуславя необходимостта от адекватна счетоводна информация, която представя дейността по отделни съставни сегменти. Тази информация е от изключителна важност както за управленските органи на компанията, така и за потребителите на финансовите отчети, тъй като им дава възможност да анализират по-задълбочено миналото развитие на компанията, да направят по-точни оценки за това, кои дейности са допринесли в най-голяма степен за постигнатите от нея резултати, да преценят по-добре бъдещите й перспективи и да вземат обосновани икономически решения. Липсата на такава дезагрегирана информация прави финансовите отчети по-малко полезни за целите на прогнозирането на предстоящата дейност, на бъдещите финансови резултати, парични потоци и рисковете, свързани с тях. Тъй като различните продукти и услуги на транснационалната компания и операциите й на различни географски територии се характеризират с различни норми на възвръщаемост, рискове и възможности за растеж, оценяването и анализирането им би било невъзможно, ако се използва единствено обобщената информация от финансовите отчети, отнасяща се за дейността и резултатите на компанията като цяло. Значимостта на оповестяваната информацията по сегменти се потвърждава от резултатите на множество проучвания в световен мащаб, които показват, че за потребителите на финансовите отчети това е едно от най-важните оповестявания. Необходимо е предприятието майка и съставните поделения на транснационалната компания, действащи като самостоятелни дъщерни предприятия в различни части на света да спазват изискванията на счетоводното законодателство в отделните държави по отношение оповестяването на информация по сегменти във финансовите отчети.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73574 лв
1 GBP = 2.22392 лв