Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Вземането на решение за намаляването на обема дейност в дадено предприятие може да бъде предизвикано от различни фактори. Това е стратегическо решение и се взема често пъти при условията на икономическа криза. В много от случаите такова действие се предприема за постигане на стратегическата цел - запазване на предприятието като икономически субект. Самото намаление на обема дейност може да се реализира по различен начин. Ако управлението на предприятието прецени, че в бъдеще може да се очаква благоприятно развитие на заобикалящата икономическа среда, което да доведе до възстановяване на съкратената дейност може обема дейност да бъде намален временно. Ако обаче преценката е, че такава перспектива няма, то намаляването на обема дейност може да се определи като постоянно. Намаляването на обема дейност може да е свързано само с намаляване на количеството произвеждана продукция (респективно създавани услуги), без да се закрива дадено звено, производство, или сегмент (последното понятие е използвано в смисъла, който се влага в него от гледна точка на финансовото счетоводство). От своя страна намаляването на обема дейност в този случай също може да се реализира по различен начин - да се намали количеството на произвежданата продукция без да се съкращава изцяло производство на конкретен продукт или да се съкрати цялото производството на даден продукт. Друга възможност е вземането на решение за цялостното прекратяване на дейността на отделното звено, производство или сегмент. Обикновено такова решение се взема, когато предприятието не очаква в следващите моменти благоприятно развитие на съкратеното звено, производство или сегмент. При всяко намаляване на обема дейност се наблюдава промяна в обема на разходите на предприятието. В повечето случай може да се каже, че разходите на предприятието намаляват. При решение за намаляване на количеството произведена продукция е известно, че себестойността на единица се увеличава, защото в нея се интегрира по-висок размер на постоянни разходи. По отделни видове разходи промените не са еднопосочни. Така например ако управлението на предприятието реши да използва помещението на съкратеното звено за друга дейност, то е възможно да се реализира положителен финансов резултат, като реализираните приходи превишават направените разходи.

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73697 лв
1 GBP = 2.22410 лв