Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  В нашата страна е утврдена практика при която нефинансови предприятия или физически лица предоставят свои дълготрайни материални активи /ДМА/ за безвъзмездно временно ползване на бюджетни предприятия /БП/, както и случаи, когато бюджетни предприятия предоставят на нефинансови предприятия или на физически лица свои активи за безвъзмездно временно ползване, а също така и безвъзмездно предоставяне на активи между бюджетни предприятия. Предпоставки за тези взаимоотношения обикновено са временно неползване на определени ДМА и липсата на достатъчни ресурси на предприятието - собственик за тяхното поддържане и потребностите от определени активи от друго предприятие и недостиг на достатъчно средства за тяхното своевременно придобиване. Срокът за който се предоставят ДМА се определя от възможностите на собственика и нуждите на предприятието/лицето/ - ползвател на активите. Документалното оформяне на предоставянето на ДМА за безвъзмездно временно ползване става с договор за заем за послужване / чл. 243 от Закона за задълженията и договорите -ЗЗД/. При този вид договор заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползване, а заемателят се задължава да я върне. В договора за заем за послужване се посочват изисквания по отношение поведението на заемателя - например, че той е длъжен да се грижи за вещта като добър стопанин, да я ползва само в съответствие с посоченото в договора или съобразно нейното предназначение / чл. 244 от ЗЗД/, както и забраната за преотстъпване актива на трето лице. В случай, че заемателят не спази задълженията си, той дължи обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на актива, освен ако докаже, че те са настъпили поради причини, за които той не отговаря, Съгласно разпоредбите на чл. 245 от посочения закон при ползването на активите заемателят е длъжен да покрива обичайните разходи, свързани с поддържането и опазването им, както и направените консуманивни разходи за електро- и топлоенергия, за вода, телефони и други. Собственикът на активите, предоставени за безвъзмездно временно ползване дължи данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Заемателят има право да ползва предоставеният му актив само за времето, посочено в договора за послужване. В чл. 249 от ЗЗД са предвидени възможности, заемодателят да поиска дълготрайните материални активи да му бъдат върнати преди изтичане на уговорения срок, но само в следните случаи : - ако сам неотложно се нуждае от предоставените за ползване активи; - при неизпълнение на задълженията на заемателя; - при непредвидени случаи или - смърт на заемателя. Ако времето или целта на ползването не са определени с договор, заемодателят може всякога да поиска връщането на вещта.

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73697 лв
1 GBP = 2.22410 лв