Списание Актив

ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

Опцията представлява договор който: 1. Дава на бенефициента правото да купи или продаде ценна книга (финансов инструмент) или стока на определена цена в границите на определен период. Опцията може свободно да се или да не се упражни, тъй като по нея няма задължение за сключване на сделка. Когато правото е да се купи, договорът се нарича кол опция. Придобиването на опцията изисква купувачът да заплати такса, наречена премия. Премията се третира и като справедлива цена на опцията. Когато цената на опцията се изменя в неблагоприятна посока, то нейният притежател има възможност да се възползва от ситуацията и да не реализира правото си, като губи само премията. Издателят или продавачът на опцията е изложен на по-големи рискове. 2. На валутния пазар обвързва страните да купят или продадат една валута на определена цена, като носителят на правата по договора избира момента на сделката. Договорът за опция може да бъде: а) Двойна опция - опция, която дава правото да са купи или да се продаде стока, еквивалент на опцията за продажба или покупка. Само едната алтернатива може да се изпълни. Депозитът е двоен в сравнение с опцията за продажба или за покупка. б) Цилиндрична опция - опция, която има точно ограничена премия. в) Комбинация от опции - като държане на собствена опция за купуване (кол опция) срещу чужда опция за продаване (пут опция) с еднакъв падеж. 1. Отчитане на договор за кол опция при покупка, при купувача Пример. На 01 март 2011 г. АД "КОРАБА" сключва договор за покупка на кол опция с банка "ИНВЕСТИЦИЯ". Банката се задължава да предостави справедливата стойност на 5 000 собствени (съкровищни) акции на АД "КОРАБА", които са в обръщение. Падежът на опцията е към 30 юни 2012 г. за 30 лева на акция, или за 150 000 лева, ако АД "КОРАБА" упражни това право. Сделката ще бъде уредена нетно в парични средства, нетно в акции или в парични средства срещу акции (брутно физическо уреждане).

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв