Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ЗА ЗАМЯНА (БАРТЕР) И ЗАСЯГАЩИТЕ ГИ ПРОМЕНИ ПО ЗДДС ЗА 2013 ГОДИНА.автор: Евгени Рангелов

  Бартерните сделки намериха широко приложение в стопанския живот през последните години. Особено в строителството, тъй като чрез тях се осигурява урегулиран терен или право на строеж - необходими за изграждането на всеки строителен обект. Нормативната уредба на ЗДДС за периода след 2007 година претърпя многократно съществени промени с цел да се адаптира към практиката и да защити интереса на фиска. Една част от промените обаче бяха във връзка с необходимостта нашето законодателство по ДДС да се хармонизира с европейската система. От началото на 2013 година са в сила нови промени, засягащи бартера - чл. 130, ал. 4 и чл. 26, ал. 7 от закона. Те са твърде съществени и това налага въпросът за бартера, който иначе е вече добре познат, да се третира отново. Нормативна уредба Освен законовите норми, свързани с отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на ограничени вещни права, които са неразривно свързани с бартера, следва да имаме предвид и следните: - чл. 222 и чл. 223 от Закона за задълженията и договорите; - чл.130 и чл. 26, ал. 7 от 3ДДС; - т. 5.1 и т. 5.2 от СС 16 Дълготрайни материални активи Промените в ЗДДС за 2013 година Основните положения за данъчно третиране по закона на бартерните сделки дава чл.130: - съгласно ал.1, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) се определя в стоки или услуги, приема се, че има две насрещни доставки, при които всяка от страните е продавач на това, което дава, и купувач на това, което получава. Всяка от двете доставки се отчита по реда на продажбите. Възможно е някоя от страните да доплаща в пари, но това не променя характера на доставката като бартер; - ал.2 (след изменението й от 2009 г.) определя, че данъчното събитие за всяка от двете доставки настъпва по общите правила на закона. Възможно е и за двете доставки данъчното събитие да настъпи едновременно, ако се разменят налични стоки или услуги, но в повечето случаи, както е в строителството, първо настъпва данъчното събитие, свързано с прехвърляне собствеността върху земя (УПИ) или учредяване на право на строеж, а по-късно, след година или повече, настъпва второто събитие - за строителната услуга, с която се предоставя застроена плащ в сградата, построена на терена, предмет на бартера;

 • ГЛОБИ И САНКЦИИ ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИ ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДДФЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗА ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОДИНА .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Извършване на проверки по несъстоятелност, прекратяване , прехвърляне и преобразуване на предприятия.автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • Облагането на доход от продажба на ипотекиран имот.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КОЛ ОПЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване.автор: доц.Марин Гълъбов

  Виж повече

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ПО СЕГМЕНТИ.автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЮДЖЕТННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

Брой: 2/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв