Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

  Виж повече

 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

  Виж повече

 • ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

  От началото на 2013 година се прилагат направените през 2012 г. десетки изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по прилагането му. Кратките коментари по някои от по-важните промени са в помощ на практиката. 1. Определение на пенсия за осигурителен стаж и възраст Въпрос. Има ли нормативно определение на термина "пенсия за осигурителен стаж и възраст"? Отговор. В съответствие с §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КСО, "пенсия за осигурителен стаж и възраст" е пенсията, отпусната по реда на чл. 68, чл. 69 и чл. 69а от КСО. Новият момент е, че основателно към тези пенсии се прибавят и получаваните от работещите по трудови договори военнослужещи и морските лица, което им дава право да ползват предвидените в КТ и КСО права, например за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ, за преизчисляване размера на пенсията, получавана заедно с трудовото възнаграждение и др. 2. "Закупуване" на осигурителен стаж Въпрос. Какво са новите за 2013 г. моменти в правната уредба при закупуването на осигурителен стаж? Отговор. Същността на измененията и допълненията на чл. 9а от КСО е прецизиране и допълване на досегашната уредба. От 01.01.2013 г. за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: " времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; " времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор"; " недостигащият осигурителен стаж към датата на пенсиониране, но не повече от 5 години - самостоятелно или общо със закупеният за времето на обучение стаж. За осигурителен стаж по този ред се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 01.01.1960 г., към датата на внасянето им. За да "закупи" необходимия му осигурителен стаж, лицето трябва да отправи писмено запитване чрез съответното ТП на НОИ, за да бъде уведомено за недостигащия му осигурителен стаж и въз основа на това да направи необходимите вноски.

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв