Списание Актив

Брой: 1/1.2013

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

В края на всяка календарна година Народното събрание на Р. България приема Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. На .заседанието си от 5 декември 2012 г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Законът е публикуван в бр.99 на Държавен вестник от 14 декември 2012 г. На основание чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се определят: 1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година; 2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице; 3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях. Тези параметри са от съществено значение при определяне на приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2013 г. максималният месечен размер на осигурителния доход за всички осигурени лица се увеличава на 2200 лв. В таблицата към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване са определени за 2013 г. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии. Минималните месечни осигурителни доходи се прилагат за работниците и служителите и за: - управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества; - лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията; За тези лица осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималният месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности за 2013 г. са определени на 85 реда в таблицата на приложение №1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2013 г. размерите на минималните месечни осигурителни доходи са завишени спрямо 2012 г. средно с 3.3 на сто, като най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 310 лв., колкото е минималната работна заплата за страната от 1 януари 2013 г., определена с ПМС № 250 от 11 октомври 2012 г. И за 2013 г. при разработването на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии е използван Класификатора на икономическите дейности /КИД/ 2008 г., а определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед №РД- 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Минималните месечни осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии са определени за изработен пълен месец на пълно работно време. На работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой работни дни през месеца.

КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв